پدر علم برنامه نویسی در ایران چه کسی است ؟

  /  questions   /  پدر علم برنامه نویسی در ایران

در حال حاضر هیچ شخصی تحت عنوان پدر علم برنامه نویسی در ایران وجود ندارد.

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هام رو کد نویسی میکنم...

ارسال یک نظر