یک رنگ انتخاب کنید

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333

رنگ خود را اینجا وارد کنید


برای انتخاب رنگ کلیک کنیدانتخاب رنگمتن سیاه

سایه

متن سفید

سایه
#99ffcc
rgb(153, 255, 204)
hsl(150, 100%, 80%)

روشن تر | تیره تر

100%  #ffffff
95%  #e6fff2
90%  #ccffe6
85%  #b3ffd9
80% 

 #99ffcc
75%  #80ffbf
70%  #66ffb3
65%  #4dffa6
60%  #33ff99
55%  #1aff8c
50%  #00ff80
45%  #00e673
40%  #00cc66
35%  #00b359
30%  #00994d
25%  #008040
20%  #006633
15%  #004d26
10%  #00331a
5%  #001a0d
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)
15 #ffb399rgb(255, 179, 153)hsl(15, 100%, 80%)
30 #ffcc99rgb(255, 204, 153)hsl(30, 100%, 80%)
45 #ffe699rgb(255, 230, 153)hsl(45, 100%, 80%)
60 #ffff99rgb(255, 255, 153)hsl(60, 100%, 80%)
75 #e6ff99rgb(230, 255, 153)hsl(75, 100%, 80%)
90 #ccff99rgb(204, 255, 153)hsl(90, 100%, 80%)
105 #b3ff99rgb(179, 255, 153)hsl(105, 100%, 80%)
120 #99ff99rgb(153, 255, 153)hsl(120, 100%, 80%)
135 #99ffb3rgb(153, 255, 179)hsl(135, 100%, 80%)
150 #99ffccrgb(153, 255, 204)hsl(150, 100%, 80%)
165 #99ffe6rgb(153, 255, 230)hsl(165, 100%, 80%)
180 #99ffffrgb(153, 255, 255)hsl(180, 100%, 80%)
195 #99e6ffrgb(153, 230, 255)hsl(195, 100%, 80%)
210 #99ccffrgb(153, 204, 255)hsl(210, 100%, 80%)
225 #99b3ffrgb(153, 179, 255)hsl(225, 100%, 80%)
240 #9999ffrgb(153, 153, 255)hsl(240, 100%, 80%)
255 #b399ffrgb(179, 153, 255)hsl(255, 100%, 80%)
270 #cc99ffrgb(204, 153, 255)hsl(270, 100%, 80%)
285 #e699ffrgb(230, 153, 255)hsl(285, 100%, 80%)
300 #ff99ffrgb(255, 153, 255)hsl(300, 100%, 80%)
315 #ff99e6rgb(255, 153, 230)hsl(315, 100%, 80%)
330 #ff99ccrgb(255, 153, 204)hsl(330, 100%, 80%)
345 #ff99b3rgb(255, 153, 179)hsl(345, 100%, 80%)
360 #ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #99ffccrgb(153, 255, 204)hsl(150, 100%, 80%)
95% #9cfcccrgb(156, 252, 204)hsl(150, 95%, 80%)
90% #9efaccrgb(158, 250, 204)hsl(150, 90%, 80%)
85% #a1f7ccrgb(161, 247, 204)hsl(150, 85%, 80%)
80% #a3f5ccrgb(163, 245, 204)hsl(150, 80%, 80%)
75% #a6f2ccrgb(166, 242, 204)hsl(150, 75%, 80%)
70% #a8f0ccrgb(168, 240, 204)hsl(150, 70%, 80%)
65% #abedccrgb(171, 237, 204)hsl(150, 65%, 80%)
60% #adebccrgb(173, 235, 204)hsl(150, 60%, 80%)
55% #b0e8ccrgb(176, 232, 204)hsl(150, 55%, 80%)
50% #b3e6ccrgb(179, 230, 204)hsl(150, 50%, 80%)
45% #b5e3ccrgb(181, 227, 204)hsl(150, 45%, 80%)
40% #b8e0ccrgb(184, 224, 204)hsl(150, 40%, 80%)
35% #badeccrgb(186, 222, 204)hsl(150, 35%, 80%)
30% #bddbccrgb(189, 219, 204)hsl(150, 30%, 80%)
25% #bfd9ccrgb(191, 217, 204)hsl(150, 25%, 80%)
20% #c2d6ccrgb(194, 214, 204)hsl(150, 20%, 80%)
15% #c4d4ccrgb(196, 212, 204)hsl(150, 15%, 80%)
10% #c7d1ccrgb(199, 209, 204)hsl(150, 10%, 80%)
5% #c9cfccrgb(201, 207, 204)hsl(150, 5%, 80%)
0% #ccccccrgb(204, 204, 204)hsl(150, 0%, 80%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(150, 100%, 100%)
95% #e6fff2rgb(230, 255, 242)hsl(150, 100%, 95%)
90% #ccffe6rgb(204, 255, 230)hsl(150, 100%, 90%)
85% #b3ffd9rgb(179, 255, 217)hsl(150, 100%, 85%)
80% #99ffccrgb(153, 255, 204)hsl(150, 100%, 80%)
75% #80ffbfrgb(128, 255, 191)hsl(150, 100%, 75%)
70% #66ffb3rgb(102, 255, 179)hsl(150, 100%, 70%)
65% #4dffa6rgb(77, 255, 166)hsl(150, 100%, 65%)
60% #33ff99rgb(51, 255, 153)hsl(150, 100%, 60%)
55% #1aff8crgb(26, 255, 140)hsl(150, 100%, 55%)
50% #00ff80rgb(0, 255, 128)hsl(150, 100%, 50%)
45% #00e673rgb(0, 230, 115)hsl(150, 100%, 45%)
40% #00cc66rgb(0, 204, 102)hsl(150, 100%, 40%)
35% #00b359rgb(0, 179, 89)hsl(150, 100%, 35%)
30% #00994drgb(0, 153, 77)hsl(150, 100%, 30%)
25% #008040rgb(0, 128, 64)hsl(150, 100%, 25%)
20% #006633rgb(0, 102, 51)hsl(150, 100%, 20%)
15% #004d26rgb(0, 77, 38)hsl(150, 100%, 15%)
10% #00331argb(0, 51, 26)hsl(150, 100%, 10%)
5% #001a0drgb(0, 26, 13)hsl(150, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(150, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

قرمز سبز آبی
153 255 204
rgb(153, 255, 204)
#99ffcc