ابزار ها

  /  بابلز لرن   /  ابزار ها

ROT13 یک روش ساده برای به رمز درآوردن حروف الفباست...