به وب سایت حباب ها خوشامدید

HTML

  /  Frontend   /  HTML

چگونه کد های HTML و CSS و javascript خود را خواناتر کنیم ؟ با استفاده از تگ کامنت شما می توانید در رابطه با هر خط کد توضیحاتی را برای خود یادداشت کنید.