دسته بندی: PHP

تابع array_uintersect_assoc در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_uintersect_assoc در PHP می پردازیم، تابع array_uintersect_assoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند

تابع array_uintersect در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_uintersect در PHP می پردازیم، تابع array_uintersect() مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند

تابع array_udiff_uassoc در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff_uassoc در PHP می پردازیم، تابع array_udiff_uassoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند

تابع array_udiff_assoc در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff_assoc در PHP می پردازیم، تابع array_udiff_assoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند

تابع array_udiff در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff در PHP می پردازیم، تابع array_udiff() مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند

تابع array_sum در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_sum در PHP می پردازیم، تابع array_sum() مجموع تمام مقادیر آرایه را برمی گرداند

تابع array_splice در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_splice در PHP می پردازیم، تابع array_splice() عناصر انتخاب شده را از یک آرایه حذف می کند و آن را با عناصر جدید جایگزین می کند، تابع همچنین آرایه ای را با عناصر حذف شده برمی گرداند

تابع array_slice در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_slice در PHP می پردازیم، تابع array_slice() بخش‌های انتخابی یک آرایه را برمی‌گرداند

تابع array_shift در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_shift در PHP می پردازیم، تابع ()array_shift اولین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند

تابع array_search در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_search در PHP می پردازیم، تابع array_search() یک آرایه را برای یک مقدار جستجو می کند و کلید را برمی گرداند

تابع array_reverse در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_reverse در PHP می پردازیم، تابع ()array_reverse یک آرایه را به ترتیب معکوس برمی گرداند.

نصب PHP

در این آموزش به بررسی نحوه نصب PHP می پردازیم، به طور کامل نحوه راه اندازی PHP روی تمام سیستم عامل ها بررسی و آموزش داده شده است

دانلود کتاب Pro PHP and JQuery

دانلود کتاب Pro PHP and JQuery

دانلود کتاب Beginning PHP and MySQL

دانلود کتاب Beginning PHP and MySQL

دانلود کتاب PHP CookBook

دانلود کتاب PHP CookBook

تابع array_replace_recursive در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_replace_recursive در PHP می پردازیم، تابع ()array_replace_recursive مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های زیر به صورت بازگشتی جایگزین می کند.

تابع array_replace در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_replace در PHP می پردازیم، تابع ()array_replace مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های دوم جایگزین می کند.

تابع array_reduce در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_reduce در PHP می پردازیم، تابع ()array_reduce مقادیر یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و یک رشته را برمی گرداند.

تابع array_rand در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_rand در PHP می پردازیم، تابع ()array_rand یک کلید تصادفی از یک آرایه برمی گرداند، یا اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.

تابع array_push در PHP

در این بخش به بررسی تابع array_push در PHP می پردازیم، تابع ()array_push یک یا چند عنصر را در انتهای یک آرایه وارد می کند.