داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

PHP

در این بخش به بررسی تابع array_replace_recursive در PHP می پردازیم، تابع ()array_replace_recursive مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های زیر به صورت بازگشتی جایگزین می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_replace در PHP می پردازیم، تابع ()array_replace مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه های دوم جایگزین می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_reduce در PHP می پردازیم، تابع ()array_reduce مقادیر یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و یک رشته را برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_rand در PHP می پردازیم، تابع ()array_rand یک کلید تصادفی از یک آرایه برمی گرداند، یا اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_push در PHP می پردازیم، تابع ()array_push یک یا چند عنصر را در انتهای یک آرایه وارد می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_product در PHP می پردازیم، تابع ()array_product حاصل ضرب یک آرایه را محاسبه و برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_pop در PHP می پردازیم، تابع ()array_pop آخرین عنصر یک آرایه را حذف می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_pad در PHP می پردازیم، تابع array_pad() تعداد مشخصی از عناصر را با یک مقدار مشخص به یک آرایه اضافه می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_merge_recursive در PHP می پردازیم، تابع array_merge_recursive() یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر ادغام می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_merge در PHP می پردازیم، تابع array_merge() یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند....

در این بخش به بررسی تابع array_map در PHP می پردازیم، تابع array_map() هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال می کند و یک آرایه جدید را با مقادیر جدید که توسط همان تابع ساخته شده توسط کاربر ایجاد شده است، برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_keys در PHP می پردازیم، تابع ()array_keys یک آرایه حاوی کلیدها را برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_key_exists در PHP می پردازیم، تابع array_key_exists() یک آرایه را برای یک کلید مشخص بررسی می کند و اگر کلید وجود داشته باشد true و اگر کلید وجود نداشته باشد false را برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_ukey در PHP می پردازیم، تابع array_intersect_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_uassoc در PHP می پردازیم، این تابع کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر همسان را برمی‌گرداند....

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_key در PHP می پردازیم، تابع array_intersect_key() کلیدهای دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گرداند....