داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

SQL

در این آموزش به بررسی تابع LTRIM در SQL می پردازیم ، این تابع تمامی فضاهای خالی Space سمت چپ رشته را حذف می کند...

در این آموزش به بررسی تابع FIELD در SQL می پردازیم ، تابع FIELD موقعیت مکانی یک مقدار را در یک رشته لیست بر می گرداند...

در این آموزش به بررسی تابع INSERT در SQL می پردازیم ، این تابع یک رشته را درون یک رشته دیگر در موقعیت مشخص شده و برای تعداد مشخصی از کاراکتر ها جایگزین می کند...

دستور FULL JOIN در SQL هنگامی که در رکورد های جدول چپ (جدول 1) یا راست (جدول 2) تطابقی وجود داشته باشد ، همه آن رکورد ها را بر می گرداند...

دستور RIGHT JOIN در SQL همه رکورد ها را از جدول سمت راست (table2) و رکورد های منطبق را از جدول سمت چپ (table1) بر می گرداند...

دستور LEFT JOIN در SQL همه رکورد ها را از جدول چپ (tabl1) و رکورد های منطبق را از جدول سمت راست (table2) بر می گرداند...

در این آموزش به بررسی دستور self join در SQL می پردازیم ، دستور Self JOIN یکی از زیر مجموعه های دستور JOIN است ، که یک جدول را با خودش ، ارتباط می دهد...

در این آموزش به بررسی دستور INNER Join در SQL می پردازیم ، دستور INNER JOIN رکورد هایی را که دارای مقادیر منطبق در هر دو جدول هستند را انتخاب می کند...

در این آموزش به بررسی دستور JOIN در SQL می پردازیم ، دستور Join در SQL برای ترکیب کردن ستون‌ های یک یا چند جدول با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد...

در این آموزش به بررسی عملگر UNION در SQL می پردازیم ، از عملگر UNION برای ترکیب مجموعه نتایج دو یا چند دستور SELECT استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی دستور alias در SQL می پردازیم ، از alias برای ایجاد نام های موقت برای ستون ها در جداول استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی عملگر BETWEEN در SQL می پردازیم ، دستور BETWEEN مقادیر را در محدوده معینی انتخاب می کند ، مقادیر می توانند اعداد ، متن یا تاریخ باشند...

در این آموزش به بررسی تابع ASCII در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید کد اسکی یا همان کد ASCII یک کاراکتر را برگردانید...

در این آموزش به بررسی تابع CONCAT در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانید چندین رشته متنی را کنار هم قرار دهید...

در این آموزش به بررسی تابع CONCAT_WS در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید چندین عبارت متنی را با یک رشته مشخص کنار هم قرار دهید...

در این آموزش به بررسی تابع FIND_IN_SET در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید یک رشته را در یک لیست از رشته ها جستجو کنید و موقعیت مکانی آن را پیدا کنید...

در این آموزش به بررسی تابع INSTR در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید موقعیت مکانی اولین رشته مشخص شده خود را در یک رشته متنی دیگر جستجو و پیدا کنید...