برچسب: تابع LPAD در MySQL

تابع LPAD در SQL

در این آموزش به بررسی تابع LPAD در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانید یک طول برای رشته در نظر بگیرید و فضاهای اضافی را از سمت چپ با یک رشته مشخص تکمیل کنید