برچسب: تابع RPAD در MySQL

تابع RPAD در SQL

در این آموزش به بررسی تابع RPAD در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانید یک طول به رشته اصلی خود اضافه کنید و مابقی رشته را با متن های مشخصی تکمیل کنید