برچسب: تابع SUBSTRING_INDEX در MySQL

تابع SUBSTRING_INDEX در SQL

در این آموزش به بررسی تابع SUBSTRING_INDEX در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانیم توسط یک علامت مشخص از یک رشته اصلی اولین رشته فرعی را فراخوانی کنیم