داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت class در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت class در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت class در HTML می پردازیم ، صفت class سبک ها و کلاس های CSS را برای عناصر HTML مشخص می کند...