برچسب: صفت draggable در HTML

خاصیت draggable در HTML

در این آموزش به بررسی خاصیت draggable در HTML می پردازیم ، صفت draggable مشخص می کند که محتوای یک عنصر قابل کشیدن هست یا خیر