برچسب: صفت spellcheck در HTML

خاصیت spellcheck در HTML

در این آموزش به بررسی خاصیت spellcheck در HTML می پردازیم ، صفت spellcheck محتویات متنی عناصری مانند textbox ها را از نظر گرامر و غلط املایی بررسی می کند