برچسب: صفت title در HTML

خاصیت title در HTML

در این آموزش به بررسی خاصیت title در HTML می پردازیم ، این خاصیت یکسری اطلاعات برای یک عنصر مشخص می کند