داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت translate در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت translate در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت translate در HTML می پردازیم ، این صفت مشخص می کند که آیا محتوای یک عنصر می تواند ترجمه شود یا خیر...