برچسب: عملگر and در SQL

عملگر های and و or و not در SQL

در این آموزش به بررسی عملگر های and و or در SQL می پردازیم ، از عملگر های and و or و not برای ترکیب شرط ها در دستور where در SQL استفاده می کنیم