تعداد کل سؤالات: 1.0
برنامه ای بنویسید که یک رشته را داخل مستطیل چاپ بکند

90.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ 40 روز قبل، ساعت 19:19