برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دو رشته را باهم مقایسه کند و کاراکتر های مشترک را نمایش بدهد.

79.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که با استفاده از دیکشنری ها تعداد کلمات یک جمله را مشخص کند.

63.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که یک جمله از ورودی گرفته و عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی آن انجام دهد.

70.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید: شرکت گاز تصمیم دارد تا مصرف مشترکین خود را برسی کند، برنامه ای بنویسید که مصرف حداکثر ۱۰۰مشترک را دریافت کند و دارای قابلیت های زیر باشد.

77.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که تاریخ تولد را گرفته و عملیات های ذکر شده را انجام بدهد.

661.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی لیست انجام بدهد.

39.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای بنویسید که تعداد تکرار شدن حرف a را در یک رشته شمارش کند.

31.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و مشخص کند عدد اول است یا نه.

25.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که یک رشته را گرفته و کلمات آن را جدا کرده و به صورت لیست در بیاورد سپس تک تک کلمات آن را چاپ کند.

29.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

نحوه محاسبه فاکتوریل یک عدد در پایتون با توابع بازگشتی

39.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

چگونه لگاریتم یک عدد را در پایتون محاسبه کنیم ؟

34.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و مثبت منفی بودن آن را مشخص کند.

32.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان C بنویسید که 10 عدد از کاربر گرفته، بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را نمایش دهد.

23.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان C بنویسید که 10 عدد از کاربر گرفته و به ترتیب ابتدا اعداد منفی سپس اعداد مثبت را نمایش دهد.

25.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان C++ بنویسید که یک رشته را داخل مستطیل چاپ بکند

321.0 بازدید 6.0 رأی 1.0 پاسخ