برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که اطلاعات یک مشتری را چاپ نماید.

بازدید ها: 116.0 
0.0

یک برنامه بنویسید که اطلاعات ذخیره شده مشتری در یک دیکشنری را چاپ نماید، به این صورت که ابتدا نام مشتری را گرفته سپس آن را جستجو می کند و در صورت وجود اطلاعات آن را نمایش می دهد.

توسط bubbleslearn در 403 روز قبل ساعت 11:01
امتیاز: 40.0
دسته بندی ها: پایتون python

1 پاسخ


0.0

سورس پروژه: 

customers = {
  "Alice": {"age": 30, "city": "New York", "email": "alice@example.com"},
  "Bob": {"age": 25, "city": "Los Angeles", "email": "bob@example.com"},
  "Charlie": {"age": 35, "city": "Chicago", "email": "charlie@example.com"}
}

# جستجوی اطلاعات مشتری با نام "Bob"
name = "Bob"
if name in customers:
  customer_info = customers[name]
  print("Customer Information:")
  print("Name:", name)
  print("Age:", customer_info["age"])
  print("City:", customer_info["city"])
  print("Email:", customer_info["email"])
else:
  print("Customer not found!")

در این مثال، یک دیکشنری با نام customer تعریف شده است که شامل اطلاعات مشتریان است. هر مشتری با یک کلید (key) در دیکشنری نمایش داده شده و مقدار متناظر با هر کلید شامل یک دیکشنری با اطلاعات مشتری است.

برای جستجوی اطلاعات یک مشتری با نام "Bob"، ابتدا از وجود نام در دیکشنری با استفاده از شرط if name in customers: اطمینان حاصل می‌شود. سپس اطلاعات مربوط به مشتری با استفاده از کلید name در متغیر customer_info ذخیره می‌شود و این اطلاعات با استفاده از دستورات چاپ به صورت مناسب نمایش داده می‌شود. در صورتی که نام مورد نظر در دیکشنری وجود نداشت، پیغام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

توسط bubbleslearn در 403 روز قبل ساعت 11:02 ویرایش 403 روز قبل ساعت 12:04
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری