ویژگی تصویر

آرایه ها در python

  /  پایتون   /  آرایه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی آرایه ها در پایتون می پردازیم، پایتون بطور پیش فرض از آرایه ها پشتیبانی داخلی ندارد، امّا بجای آن می توانید از فهرست های پایتون استفاده کنید.

توجه: در این بخش به شما نشان می دهیم که چگونه از LISTS به عنوان آرایه استفاده کنید، امّا برای کار با آرایه ها در پایتون باید یک کتابخانه مانند کتابخانه NumPy وارد کنید.

از آرایه ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر استفاده می شود.

مثال

در این مثال یک آرایه که حاوی اسامی برخی از خودرو ها است ایجاد کرده ایم:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

آرایه چیست ؟

آرایه یک متغیر ویژه است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگهدارد.

به عنوان مثال اگر فهرستی از خودرو ها داشته باشید و بخواهید نام هر یک از خودرو ها را در یک متغیر جدا ذخیره کنید باید یک همچین کاری انجام بدهید:

car1 = "Ford"
car2 = "Volvo"
car3 = "BMW"

حال فرض کنید می خواهید نام 300 تا خودرو را ثبت کنید، آن وقت باید چه کاری انجام داد ؟ آیا منطقی است دانه دانه برای هر خودرو متغیری جدا تعریف کنیم ؟ اگر بخواهیم از طریق نام آنها حلقه بزنیم و خودرو ای را جستجو کنیم آن وقت برنامه چیست ؟!

راه حل همین آرایه است!

آرایه می توانید مقادیر زیادی را در یک متغیر با یک نام مشخص نگهداری کند، برای دسترسی به هر عنصر از آرایه کافیست شماره عنصر را صدا بزنید، در ادامه مثال ها و توضیحات بیشتری ارائه داده شده است.

نحوه دسترسی به عناصر یک آرایه در پایتون

شما می توانید با اشاره به یک شماره شاخص به آن عنصر از آرایه دسترسی پیدا کنید.

مثال

مقدار اولین عنصر آرایه را داخل متغیر x قرار می دهیم:

x = cars[0]

مثال

در این مثال مقدار اولین عنصر آرایه را تغییر می دهیم:

cars[0] = "Toyota"

محاسبه طول یک آرایه در پایتون

از متد len() برای برگرداندن طول یک آرایه (تعداد عناصر یک آرایه) استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا تعداد عناصر موجود در آرایه cars را برمی گردانیم:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

x = len(cars)

print(x)

خروجی:

3

حلقه زدن از طریق عناصر یک آرایه در پایتون

می توانید از حلقه for برای حلقه زدن تمام عناصر یک آرایه استفاده کنید.

مثال

چاپ تمام عناصر آرایه cars از طریق حلقه:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

for x in cars:
  print(x)

خروجی:

Ford
Volvo
BMW

افزودن عناصر به آرایه در پایتون

می توانید از متد append() برای اضافه کردن یک عنصر به آرایه استفاده کنید.

مثال

یک عنصر دیگر به آرایه cars اضافه می کنیم:

cars.append("Honda")

حذف عناصر آرایه در پایتون

برای حذف یک عنصر از آرایه می توانید از متد pop() استفاده کنید.

مثال

عنصر دوم آرایه cars را حذف می کنیم:

cars.pop(1)

همچنین می توانید از متد remove() برای حذف یک عنصر از آرایه استفاده کنید.

مثال

عنصری که مقدار “Volvo” را دارد حذف می کنیم:

cars.remove("Volvo")

انواع متد های آرایه در پایتون

پایتون مجموعه ای از متدهای داخلی دارد که می توانید در لیست ها/آرایه ها از آنها استفاده کنید.

متدتوضیحات
append()یک عنصر به انتهای لیست اضافه می کند.
clear()تمام عناصر را از لیست حذف می کند.
copy()یک کپی از لیست را برمی گرداند.
count()تعداد عناصر را با مقدار مشخص شده برمی گرداند.
extend()عناصر یک لیست (یا هر iterable) را به انتهای لیست فعلی اضافه می کند.
index()شاخص اولین عنصر را با مقدار مشخص شده برمی گرداند.
insert()یک عنصر را در موقعیت مشخص شده اضافه می کند.
pop()عنصر را در موقعیت مشخص شده حذف می کند.
remove()اولین مورد را با مقدار مشخص شده حذف می کند.
reverse()ترتیب لیست را معکوس می کند.
sort()لیست را مرتب می کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج