داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

آموزش C++

آموزشC Plus Plus

++C

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی همه منظوره ، همگردان ، سطح میانی ، شیءگرا و چند رگه است که از برنامه نویسی رویه ای ، تجرید داده ها و برنامه نویسی شیءگرا پشتیبانی می کند.

موضوعتوضیحات
ساخت اولین برنامهدر این بخش شما یاد میگیرد که اولین برنامه C++ خود را راه اندازی کنید
رشته ها (Strings)رشته ها برای ذخیره متن ها استفاده می شوند
متغیرها (Variables)متغیر ها همچون ظرفی برای نگهداری داده ها هستند
متغیر boolمتغیر bool تنها دو داده 0 یا 1 یا true یا false را در خودش نگهداری می کند
دستورات شرطی if..elseبرای ایجاد یک شرط در برنامه خود از دستورات شرطی همچون if, else استفاده می کنیم
عملگرها (Operators)از عملگر ها برای مقایسه داده ها استفاده می کنیم ، البته عملگر ها کاربرد های فراوان بسیار زیاد دیگری هم دارند
توابع (Functions)یک تابع بلوکی از کد است که فقط در صورت فراخوانی اجرا می شود
توابع بازگشتی (Recursive Functions)توابعی هستند که خودشان خودشان را فراخوانی میکنند یعنی تابع در درون خودش دوباره خودش را صدا میزند و دستورات مربوطه را اجرا میکند
ریاضی (Math)سی پلاس پلاس توابع آماده ای دارد که می توانید محاسبات ریاضی را به سادگی با آنها انجام بدهید
حلقه forبرای تعریف یک حلقه تکرار از کد ها با یک شرط مشخص به تعداد مشخص استفاده می کنیم
حلقه whileحلقه ها می توانند یک بلوک کد را تا زمانی که به یک شرط مشخص رسیده آن را اجرا کنند ، حلقه while هم مانند حلقه for عمل می کند ولی نحوه استفاده از این دو حلقه متفاوت هست و در جاهای مختلف کاربرد های متفاوت دارند
دستور switchبا دستور switch می توانیم یک بلوک کد را با توجه به یک شرط خاص از تعداد زیادی از قطعه کد های تعریف شده انتخاب و اجرا کنیم
دستورات break و continueبرای شکستن و یا ادامه دادن یک حلقه استفاده می شوند
آرایه ها (Arrays)از آرایه ها برای ذخیره چندین داده در یک متغیر استفاده می کنیم ( بجای تعریف متغیر های جدا برای هر مقدار )
کار با فایل ها (ویرایش/نوشتن/حذف)شما می توانید با استفاده از C++ اقدام به حذف ، ویرایش و ایجاد فایل ها برروی سیستم عامل انجام بدهید
++Cلیست

توابع در ++C

در این بخش توابع پر کاربرد سی پلاس پلاس لیست شده ، با کلیک برروی هر تابع به صفحه آموزش کار با آن تابع هدایت می شوید

توابع کتابخانه <list>

تابعتوضیحات
assign()بزودی…
back()بزودی…
begin()بزودی…
cbegin()بزودی…
cend()بزودی…
clear()بزودی…
crbegin()بزودی…
crend()بزودی…
emplace()بزودی…
emplace_back()بزودی…
emplace_front()بزودی…
empty()بزودی…
end()بزودی…
erase()بزودی…
front()بزودی…
get_allocator()بزودی…
insert()بزودی…
max_size()بزودی…
merge()بزودی…
operator=بزودی…
pop_back()بزودی…
pop_front()بزودی…
push_back()بزودی…
push_front()بزودی…
rbegin()بزودی…
remove()بزودی…
remove_if()بزودی…
rend()بزودی…
resize()بزودی…
reverse()بزودی…
size()بزودی…
sort()بزودی…
splice()بزودی…
swap()بزودی…
unique()بزودی…

توابع ریاضی

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق x را برمی گرداند.
acos(x)آرکوزین x را برمی گرداند.
asin(x)arcsine x را برمی گرداند.
atan(x)arctangent x را برمی گرداند.
cbrt(x)ریشه سوم x را برمی گرداند.
ceil(x)مقدار x را به نزدیک ترین عدد گرد میکند.
cos(x)کسینوس x را برمی گرداند.
cosh(x)کسینوس هذلولی x را برمی گرداند.
exp(x) مقدار Eرا برمی گرداند.
expm1(x)برمی گرداند : ex -1
fabs(x)مقدار مطلق x شناور را برمی گرداند.
fdim(x,y)تفاوت مثبت بین x و y را برمی گرداند.
floor(x)مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح خود برمی گرداند.
hypot(x,y)Returns sqrt(x2 +y2) without intermediate overflow or underflow
fma(x,y,z)Returns x*y+z without losing precision
fmax(x,y)بالاترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmin(x,y)کمترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmod(x,y)باقیمانده نقطه شناور x / y را برمی گرداند.
pow(x,y)مقدار x را به توان y برمی گرداند.
sin(x)سینوس x را برمی گرداند (x به رادیان است)
sinh(x)سینوس هذلولی را با مقدار دو برابر برمی گرداند.
tan(x)مماس زاویه را برمی گرداند.
tanh(x)مماس هذلولی را با دو برابر برمی گرداند.