آموزش C++

  /  آموزش C++
++C C Plus Plus

آموزش سی پلاس پلاس

در جدول زیر مهم ترین و پایه ای ترین آموزش های سی پلاس پلاس را قرار داده ایم که همه شما هنرجویان ++C باید آنها را یاد داشته باشید
آموزشتوضیحات
اولین پروژه با زبان C++در این بخش شما یاد میگیرد که اولین برنامه C++ خود را راه اندازی کنید
رشته ها در C++رشته ها برای ذخیره متن ها استفاده می شوند
متغیر ها در C++متغیر ها همچون ظرفی برای نگهداری داده ها هستند
متغیر bool در C++متغیر bool تنها دو داده 0 یا 1 یا true یا false را در خودش نگهداری می کند
دستورات شرطی در C++برای ایجاد یک شرط در برنامه خود از دستورات شرطی همچون if, else استفاده می کنیم
عملگر ها در C++از عملگر ها برای مقایسه داده ها استفاده می کنیم ، البته عملگر ها کاربرد های فراوان بسیار زیاد دیگری هم دارند
توابع در C++یک تابع بلوکی از کد است که فقط در صورت فراخوانی اجرا می شود
توابع بازگشتی در C++توابعی هستند که خودشان خودشان را فراخوانی میکنند یعنی تابع در درون خودش دوباره خودش را صدا میزند و دستورات مربوطه را اجرا میکند
ریاضی در C++سی پلاس پلاس توابع آماده ای دارد که می توانید محاسبات ریاضی را به سادگی با آنها انجام بدهید
حلقه for در C++برای تعریف یک حلقه تکرار از کد ها با یک شرط مشخص به تعداد مشخص استفاده می کنیم
حلقه while در C++حلقه ها می توانند یک بلوک کد را تا زمانی که به یک شرط مشخص رسیده آن را اجرا کنند ، حلقه while هم مانند حلقه for عمل می کند ولی نحوه استفاده از این دو حلقه متفاوت هست و در جاهای مختلف کاربرد های متفاوت دارند
switch در C++با دستور switch می توانیم یک بلوک کد را با توجه به یک شرط خاص از تعداد زیادی از قطعه کد های تعریف شده انتخاب و اجرا کنیم
break و continue در C++برای شکستن و یا ادامه دادن یک حلقه استفاده می شوند
آرایه ها در C++از آرایه ها برای ذخیره چندین داده در یک متغیر استفاده می کنیم ( بجای تعریف متغیر های جدا برای هر مقدار )
فایل ها در C++شما می توانید با استفاده از C++ اقدام به حذف ، ویرایش و ایجاد فایل ها برروی سیستم عامل انجام بدهید
++C لیست

توابع در ++C

در این بخش توابع پر کاربرد سی پلاس پلاس لیست شده ، با کلیک برروی هر تابع به صفحه آموزش کار با آن تابع هدایت می شوید

توابع کتابخانه <list>

تابعتوضیحات
assign()بزودی…
back()بزودی…
begin()بزودی…
cbegin()بزودی…
cend()بزودی…
clear()بزودی…
crbegin()بزودی…
crend()بزودی…
emplace()بزودی…
emplace_back()بزودی…
emplace_front()بزودی…
empty()بزودی…
end()بزودی…
erase()بزودی…
front()بزودی…
get_allocator()بزودی…
insert()بزودی…
max_size()بزودی…
merge()بزودی…
operator=بزودی…
pop_back()بزودی…
pop_front()بزودی…
push_back()بزودی…
push_front()بزودی…
rbegin()بزودی…
remove()بزودی…
remove_if()بزودی…
rend()بزودی…
resize()بزودی…
reverse()بزودی…
size()بزودی…
sort()بزودی…
splice()بزودی…
swap()بزودی…
unique()بزودی…

توابع ریاضی

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق x را برمی گرداند.
acos(x)آرکوزین x را برمی گرداند.
asin(x)arcsine x را برمی گرداند.
atan(x)arctangent x را برمی گرداند.
cbrt(x)ریشه سوم x را برمی گرداند.
ceil(x)مقدار x را به نزدیک ترین عدد گرد میکند.
cos(x)کسینوس x را برمی گرداند.
cosh(x)کسینوس هذلولی x را برمی گرداند.
exp(x) مقدار Eرا برمی گرداند.
expm1(x)برمی گرداند : ex -1
fabs(x)مقدار مطلق x شناور را برمی گرداند.
fdim(x,y)تفاوت مثبت بین x و y را برمی گرداند.
floor(x)مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح خود برمی گرداند.
hypot(x,y)Returns sqrt(x2 +y2) without intermediate overflow or underflow
fma(x,y,z)Returns x*y+z without losing precision
fmax(x,y)بالاترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmin(x,y)کمترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmod(x,y)باقیمانده نقطه شناور x / y را برمی گرداند.
pow(x,y)مقدار x را به توان y برمی گرداند.
sin(x)سینوس x را برمی گرداند (x به رادیان است)
sinh(x)سینوس هذلولی را با مقدار دو برابر برمی گرداند.
tan(x)مماس زاویه را برمی گرداند.
tanh(x)مماس هذلولی را با دو برابر برمی گرداند.
  • لیستی از کتابخانه های منبع باز C++...

  • در این آموزش به کار با فایل ها در C++ می پردازیم ، همچنین مثال های زیادی برای درک بهتر کار با فایل ها در سی پلاس پلاس آورده شده که می توانید استفاده کنید...

  • در این آموزش به بررسی کامل توابع ریاضی در C++ پرداخته ایم ، همچنین مثال های زیادی برای درک بهتر و کاربرد های توابع ریاضی در سی پلاس پلاس آورده ایم...

  • در این آموزش به بررسی break و continue در C++ می پردازیم ، همچنین مثال های زیادی برای درک بهتر break و continue در سی پلاس پلاس قرار داده ایم...