داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

آموزش HTML

  /  آموزش HTML
HTMLHyper Text Markup Language

آموزش HTML

HTML مخفف Hyper Text Markup Language بوده و در فارسی به آن زبان نشانه‌ گذاری می‌گویند ، توجه داشته باشید که HTML یک زبان برنامه نویسی نیست ، بلکه یک زبان نشان گذاری یا Markup language به حساب می آید.

تگ های پایه HTML

تگتوضیح
<!DOCTYPE>نوع سند را تعریف می کند
<html>یک سند HTML را تعریف می کند
<head>حاوی metadata ها و اطلاعات سند هست
<title>عنوان را برای سند تعریف می کند
<body>بدنه سند را تعریف می کند
<h1> to <h6>عنوان های HTML را تعریف می کند
<p>یک پاراگراف را تعریف می کند
<br>یک خط شکسته درج می کند
<hr>تغییر موضوعی در محتوا را تعریف می کند
<!--...-->کامنت گذاری برای کد ها را تعریف می کند

فرم ها و ورودی ها

تگتوضیح
<form>یک فرم جهت گرفتن ورودی توسط کاربر تعریف می کند
<input>یک کنترل ورودی را تعریف می کند
<textarea>کنترل ورودی چند خطی را تعریف می کند
<button>یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند
<select>لیست کشویی را تعریف می کند
<optgroup>یک گروه از گزینه های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<option>یک گزینه را در یک لیست کشویی تعریف می کند
<label>یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند
<fieldset>عناصر مرتبط را در یک فرم گروه بندی می کند
<legend>عنوان عنصر <fieldset> را تعریف می کند
<datalist>لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده را برای کنترل های ورودی مشخص می کند
<output>نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند

تصاویر

تگتوضیح
<img>تصویری را تعریف می کند
<map>نقشه تصویر سمت کاربر را تعریف می کند
<area>منطقه ای را در داخل نقشه تصویری تعریف می کند
<canvas>مورد استفاده برای تعریف اشکال گرافیکی توسط اسکریپت نویسی (Javascript)
<figcaption>عنوان عنصر <figure> را تعریف می کند
<figure>یک محتوای مستقل و علامت گذاری شده خود مختار تعریف می کند
<picture>چندین تصویر را باهم تعریف می کند و همچون ظرفی آنها را درون خود نگهداری می کند
<svg>همچون ظرفی برای نگهداری اشکال گرافیکی SVG می باشد

پیوند ها

تگتوضیح
<a>پیوند را تعریف می کند
<link>رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند
<nav>پیوندهای ناوبری را تعریف می کند

جداول

تگتوضیح
<table>جدول را مشخص می کند
<caption>عنوان جدول را تعریف می کند
<th>یک سلول سرآیند را در یک جدول تعریف می کند
<tr>یک ردیف را در یک جدول تعریف می کند
<td>یک سلول را در یک جدول تعریف می کند
<thead>محتوای عنوان را در یک جدول گروه بندی می کند
<tbody>محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند
<tfoot>محتوای پاورقی را در یک جدول گروه بندی می کند
<col>خصوصیات ستون را برای هر ستون در یک عنصر <colgroup> مشخص می کند
<colgroup>گروهی از یک یا چند ستون را در جدول برای قالب بندی مشخص می کند

سبک ها

تگتوضیح
<style>اطلاعات سبک را برای یک سند تعریف می کند
<div>بخشی را در یک سند تعریف می کند
<span>بخشی را در یک سند تعریف می کند
<header>عنوان یک سند یا بخش را تعریف می کند
<footer>پانویس را برای یک سند یا بخش مشخص می کند
<main>محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند
<section>بخشی را در یک سند تعریف می کند
<article>مقاله را تعریف می کند
<aside>محتوای جدا از محتوای صفحه را تعریف می کند
<details>جزئیات اضافی را تعریف می کند که کاربر می تواند مشاهده یا پنهان کند
<dialog>یک کادر گفتگو یا پنجره را تعریف می کند
<summary>عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> را تعریف می کند
<data>ترجمه قابل خواندن توسط ماشین را از محتوای داده شده اضافه می کند

اطلاعات متا

تگتوضیح
<head>اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند
<meta>metadata مربوط به یک سند HTML را تعریف می کند
<base>URL یا پیوند پایه را برای همه URL های نسبی یک سند مشخص می کند
<basefont>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید.

رنگ ، اندازه و قلم پیش فرض را برای همه متن های یک سند مشخص می کند

قالب بندی

تگتوضیح
<acronym>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از <abbr> استفاده کنید.

اصطلاح را تعریف میکند

<abbr>مخفف یا اصطلاح کلمات را تعریف می کند
<address>اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب سند یا مقاله تعریف می کند
<b>متن پررنگ را تعریف می کند
<bdi>بخشی از متن را که ممکن است در جهتی متفاوت از متن دیگر خارج از آن قالب بندی شود ، جدا می کند
<bdo>جهت متن فعلی را لغو می کند
<big>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید.

متن بزرگ را تعریف می کند

<blockquote>بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است
<center>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید.

متن را وسط چین می کند

<cite>عنوان یک اثر را تعریف می کند
<code>قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند
<del>متن حذف شده از یک سند را تعریف می کند
<dfn>اصطلاحی را تعیین می کند که قرار است درون محتوا تعریف شود
<em>متن تأکید شده را تعریف می کند
<font>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید.

قلم ، رنگ و اندازه متن را مشخص می کند

<i>بخشی از متن را به صورت  مورب تعریف می کند
<ins>متنی را که در سندی درج شده است تعریف می کند
<kbd>ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<mark>متن هایلایت شده/برجسته شده را تعریف می کند
<meter>اندازه گیری اسکالر را در محدوده مشخص شده (یک سنج) تعریف می کند
<pre>متن از پیش فرمت شده را تعریف می کند
<progress>پیشرفت یک کار را نشان می دهد
<q>نقل قول کوتاه را تعریف می کند
<rp>مشخص می کند که در مرورگرهایی که از حاشیه نویسی یاقوت پشتیبانی نمی کنند ، چه چیزی نشان داده شود
<rt>توضیح / تلفظ شخصیت ها را تعریف می کند (برای تایپوگرافی آسیای شرقی)
<ruby>حاشیه نویسی یاقوت را تعریف می کند (برای تایپوگرافی آسیای شرقی)
<s>متنی را تعریف می کند که دیگر درست نیست
<samp>خروجی نمونه را از یک برنامه رایانه ای تعریف می کند
<small>متن کوچکتر را تعریف می کند
<strike>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، در عوض از <del> یا <s> استفاده کنید.

متن حذف شده را تعریف می کند

<strong>متن مهم را تعریف می کند
<sub>متن پایین را تعریف می کند
<sup>متن بالا را تعریف می کند
<template>ظرفی را برای محتوایی که هنگام بارگیری صفحه باید پنهان شود ، تعریف می کند
<time>یک زمان خاص (یا زمان مشخص) را تعریف می کند
<tt>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید.

متن teletype را تعریف می کند

<u>برخی از متن هایی را که بدون مقاله و سبک متفاوت از متن معمولی است ، تعریف می کند
<var>یک متغیر را تعریف می کند
<wbr>خط شکست احتمالی را تعریف می کند

قاب ها

تگتوضیح
<frame>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

یک پنجره (یک قاب) را در یک مجموعه فریم تعریف می کند

<frameset>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند

<noframes>در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

یک محتوای جایگزین برای کاربرانی تعریف می کند که از فریم پشتیبانی نمی کنند

<iframe>یک قاب درون خطی را تعریف می کند

صدا / ویدیو

تگتوضیح
<audio>محتوای صوتی را تعریف می کند
<source>منابع رسانه ای متعددی را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> ، <audio> و <picture>)
<track>ردیابی های متنی را برای عناصر رسانه تعریف می کند (<video> و <audio>)
<video>یک کلیپ یا فیلم را تعریف می کند

لیست ها

تگتوضیح
<ul>لیست نامرتبی را تعریف می کند
<ol>لیست مرتب شده ای را تعریف می کند
<li>یک مورد لیست را تعریف می کند
<dir>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از <ul> استفاده کنید.

لیست فهرست را تعریف می کند

<dl>لیست شرح را تعریف می کند
<dt>یک اصطلاح یا نام را در لیست توضیحات تعریف می کند
<dd>توصیف اصطلاح یا نام را در لیست توضیحات تعریف می کند

برنامه نویسی

تگتوضیح
<script>اسکریپت سمت کاربر را تعریف می کند
<noscript>محتوای جایگزین را برای کاربرانی تعریف می کند که مرورگر شان از اسکریپت ها مثل جاوااسکریپت پشتیبانی نمی کنند
<applet>در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از <embed> یا <object> استفاده کنید.

یک اپلت تعبیه شده را تعریف می کند

<embed>ظرفی را برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<object>یک شی em تعبیه شده را تعریف می کند
<param>یک پارامتر برای یک شی تعریف می کند
  • در این آموزش به بررسی خاصیت id در HTML می پردازیم ، صفت id یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر HTML مشخص می کند (شناسه ID باید در سند HTML منحصر به فرد باشد)...

  • در این آموزش به بررسی خاصیت data-* در HTML می پردازیم ، از صفت data برای ذخیره داده های سفارشی و خصوصی در صفحه استفاده می شود...

  • در این آموزش به بررسی خاصیت translate در HTML می پردازیم ، این صفت مشخص می کند که آیا محتوای یک عنصر می تواند ترجمه شود یا خیر...

  • در این آموزش به بررسی خاصیت title در HTML می پردازیم ، این خاصیت یکسری اطلاعات برای یک عنصر مشخص می کند...