ویژگی تصویر

آموزش SQL

آموزشStructured Query Language

SQL

SQL مخفف عبارت Structured Query Language است که آنرا زبان پرس و جوی ساختار یافته معنی می کنند. SQL یک زبان استاندارد برای دسترسی و کار با پایگاه داده (database) است. این زبان از سال 1987 یک زبان استاندارد بین المللی (ISO) بوده است.

دستورات

دستورتوضیحات
SELECTبرای انتخاب داده ها از پایگاه داده استفاده می شود
INSERT INTOبرای درج رکورد های جدید در یک جدول استفاده می شود
DELETE برای حذف رکورد های موجود در یک جدول استفاده می شود
UPDATEبرای تغییر و یا بروز رسانی رکورد های موجود در یک جدول استفاده می شود
WHEREبرای فیلتر کردن رکورد های یک جدول استفاده می شود
GROUP BYسطر هایی را که دارای ارزشهای یکسان هستند در ردیف های خلاصه گروه بندی می کند ، مانند “پیدا کردن تعداد مشتریان در هر کشور”
ORDER BY برای مرتب سازی مجموعه نتایج به ترتیب صعودی یا نزولی استفاده می شود
HAVINGبه دلیل اینکه نمیتوانیم از توابع در SQL برای شرط where استفاده کنیم با دستور having این کار را انجام می دهیم
JOINاز دستورات JOIN در SQL برای ترکیب ردیف های دو یا چند جدول استفاده می شود
INNER JOINبرای انتخاب رکورد های مشترک بین دو جدول استفاده می کنیم
LEFT JOINتمامی رکورد های جدول سمت چپ (table1) و تمامی رکورد های منطبق و همسان جدول سمت راست (table2) را بر می گرداند
RIGHT JOINتمامی رکورد های جدول سمت راست (table2) و تمامی رکورد های منطبق و همسان جدول سمت چپ (table1) را بر می گرداند
FULL JOINهنگامی که مطابقتی در جدول سمت چپ (table1) یا جدول سمت راست (table2) وجود داشته باشد ، همه رکورد ها را بر می گرداند
SELF JOINاز این دستور برای ارتباط دادن یک جدول با خودش استفاده می کنیم
SELECT TOPبرای تعیین تعداد رکورد های بازگشتی استفاده می شود
SELECT DISTINCTفقط برای بازگشت مقادیر متمایز (متفاوت و غیر تکراری) استفاده می شود

عملگر ها

عملگرتوضیحات
UNIONبرای ترکیب مجموعه نتایج دو یا چند دستور SELECT استفاده می شود
BETWEENمقادیر را در محدوده معینی انتخاب می کند. مقادیر می توانند اعداد ، متن یا تاریخ باشند
LIKEعملگر LIKE در شرط WHERE برای جستجو با یک الگوی مشخص در ستون استفاده می شود
INعملگر IN به شما اجازه می دهد تا مقادیر متعددی را در یک شرط WHERE مشخص کنید
AND , OR , NOTشرط WHERE را میتوان با عملگر های AND و OR و NOT در SQL ترکیب کرد
  • در این آموزش به بررسی توابع در MySQL می پردازیم ، شما با استفاده از توابع آماده در SQL میتوانید دسترسی راحت تر و بهتری برروی اطلاعات پایگاه داده خود داشته باشید...

  • در این آموزش به بررسی تابع FORMAT در SQL می پردازیم ،...

  • در این آموزش به بررسی تابع LTRIM در SQL می پردازیم ، این تابع تمامی فضاهای خالی Space سمت چپ رشته را حذف می کند...

  • در این آموزش به بررسی تابع FIELD در SQL می پردازیم ، تابع FIELD موقعیت مکانی یک مقدار را در یک رشته لیست بر می گرداند...