آموزش توابع در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  آموزش توابع در C++

در این قسمت به آموزش توابع در C++ می پردازیم.

کارایی توابع در سی پلاس پلاس :

توابع در سی پلاس پلاس برای بهینه سازی برنامه و مرتب شدن کد های ما نقش مهمی داره و از تکرار کد هایی که در برنامه زیاد استفاده میشه جلوگیری میکنه.

بکارگیری توابع در C++ :

برای بکارگیری توابع به سه جزء نیاز داریم :

  • تعریف تابع
  • اعلان تابع
  • فراخوانی تابع
void myfunction( parameter )
{
// Your Code
}

همانطور که مشاهده میکنید myfunction نام تابع ما هست و داخل پرانتز parameter مقادیری هست که تابع میگیره و داخل خودش با استفاده از کد های تعریف شده از آنها استفاده میکنه.

خب بزارید کار رو با یک تابع ساده شروع کنیم ، به تابع زیر دقت کنید :

void bubbles()
{
cout << " www.bubbleslearn.ir ";
}

در بالا ما یک تابع تعریف کردیم با نام bubbles که هرکجای برنامه فراخوانی بشه www.bubbleslearn.ir را چاپ میکنه.

نحوه فراخوانی :

شما باید تابع را به این شکل صدا بزنید به کد های زیر دقت کنید :

int main()
{

// Use Function
bubbles();

return 0;
}

بسیار خب وقتشه بریم سراغ مثال ها تا توابع در C++ رو بهتر درک بکنیم.

مثال 1 :

در این مثال ما یک تابع تعریف کردیم با نام bubbles و یک پارامتر براش در نظر گرفتیم که اون پارامتر قراره یک رشته بگیره و بده به تابع ، سپس اون رشته رو چاپ کنه ، به همین سادگی.

به مثال خوب دقت کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
// Function 
void bubbles(string x)
{
	cout << "Hello " << x;
}
int main()
{
	string y; cout << "Enter Your Name: "; cin >> y;
	// Use Function 
	bubbles(y);
	return 0;
}
خروجی کد بالا :
Enter Your Name: Matin
Hello Matin

سعی کنید کد بالا رو بخونید و اجراش کنید و برای خودتون تجزیه و تحلیلش کنید.

تابع تعریف شده بالا به این شکل است :

// Function
void bubbles(string x)
{
cout<<"Hello "<< x;
}
مثال 2 :

در این مثال از توابع در C++ قرار است ما یک تابع تعریف کنیم که برنامه دو تا عدد از کاربر گرفته و جمع آن ها را حساب کند.

به مثال خوب دقت کنید :

#include <iostream>
using namespace std;
// Function 
void bubbles(int x, int y)
{
	int sum; sum = x + y;
	cout << "The sum of the numbers: " << sum;
}
int main()
{
	int x, y;
	cout << "Enter Value x: "; cin >> x;
	cout << "Enter Value y: "; cin >> y;
	// Use Function 
	bubbles(x, y);
	return 0;
}
خروجی کد بالا به این شکل است :
Enter Value x: 324
Enter Value y: 2311
The sum of the numbers: 2635

تابع تعریف شده بالا به این شکل است :

// Function
void bubbles(int x , int y)
{
int sum;
sum = x + y;
cout << " The sum of the numbers: " << sum;
}
مثال 3 :

در این مثال از توابع در سی پلاس پلاس ما قصد داریم نام کاربر و فامیلی او را به همراه سن اش را دریافت کرده و چاپ کنیم.

سورس کد برنامه :

#include <iostream> 
using namespace std;
// Function 
void bubbles(string firstname, string lastname, int age)
{
	cout << "Hello " << firstname << " " << lastname << "\nYour Age: " << age;
}
int main()
{
	string firstname, lastname;
	int age;
	cout << "Enter First Name: "; cin >> firstname;
	cout << "Enter Last Name: "; cin >> lastname;
	cout << "Enter Age: "; cin >> age;
	// Use Function
	bubbles(firstname, lastname, age);
	return 0;
}
خروجی سورس کد های بالا :
Enter First Name: Matin
Enter Last Name: Boronsi
Enter Age: 20
Hello Matin Boronsi
Your Age: 20

تابع تعریف شده بالا به این شکل است :

// Function
void bubbles(string firstname , string lastname , int age)
{
cout << "Hello " << firstname << " " << lastname << "\nYour Age: " << age;
}
مثال 4 :

در این مثال ما یک عدد از کاربر میگیریم و فاکتوریل آن را حساب کرده و نمایش می دهیم.

به کد های زیر دقت کنید :

#include <iostream> 
using namespace std;
void fact(int x)
{
	int fact;
	fact = 1;
	for (int i = 1; i <= x; i++)
	{
		fact* i; cout << " " << fact; fact++;
	}
}
int main()
{
	int a;
	cout << "Enter Number: "; cin >> a;
	fact(a);
	return 0;
}
خروجی :
Enter Number: 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر