ویژگی تصویر

اضافه کردن عنصر جدید به Dictionary در Python

  /  پایتون   /  اضافه کردن عنصر جدید به دیکشنری در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه اضافه کردن عنصر جدید به دیکشنری در پایتون می پردازیم. برای اضافه کردن یک عنصر جدید به یک دیکشنری (Dictionary) در پایتون، می‌توانید از چندین روش استفاده کنید که در ادامه کامل توضیح داده ایم.

1. استفاده از عملگر [] برای تعریف یک عنصر جدید در دیکشنری

در این روش، می‌توانید با استفاده از عملگر [] و نام کلید (key) جدید، مقدار (value) جدید را به دیکشنری اضافه کنید.

مثال

به طور مثال، فرض کنید که می‌خواهید به دیکشنری "my_dict" یک عنصر با کلید "key1" و مقدار "value1" اضافه کنید. برای انجام این کار به این شکل عمل می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

نتیجه می شود این:

{"existing_key": "existing_value", "key1": "value1"}

2. استفاده از تابع update() برای اضافه کردن یک عنصر جدید به Dictionary

در این روش، با استفاده از تابع update() می‌توانید یک دیکشنری جدید را با دیکشنری موجود ترکیب کرده و به دیکشنری اصلی اضافه کنید.

مثال

به طور مثال، فرض کنید که می‌خواهید به دیکشنری "my_dict" یک عنصر با کلید "key1" و مقدار "value1" اضافه کنید. برای انجام این کار به این شکل عمل می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

نتیجه می شود این:

{"existing_key": "existing_value", "key1": "value1"}

3. استفاده از متد setdefault() برای اضافه کردن عنصر جدید به دیکشنری

همچنین روش دیگری نیز برای اضافه کردن عنصر جدید به دیکشنری وجود دارد که از تابعی به نام setdefault() استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع، می‌توانید یک کلید جدید به دیکشنری اضافه کنید و به آن مقداری را اختصاص بدهید، اگر کلید در دیکشنری وجود نداشت، در غیر این صورت مقدار قبلی کلید باقی می‌ماند.

مثال

به طور مثال، فرض کنید که می‌خواهید به دیکشنری "my_dict" یک عنصر با کلید "key1" و مقدار "value1" اضافه کنید. کد زیر را اجرا کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

نتیجه:

{"existing_key": "existing_value", "key1": "value1"}

در این روش، تابع setdefault() کلید و مقدار را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و اگر کلید در دیکشنری وجود نداشته باشد، کلید جدید به دیکشنری اضافه می‌شود و مقدار داده شده به آن اختصاص داده می‌شود. اگر کلید در دیکشنری وجود داشته باشد، مقدار قبلی کلید باقی می‌ماند و هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج