ویژگی تصویر

اعداد در python

  /  پایتون   /  اعداد در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی اعداد در پایتون می پردازیم، در زبان برنامه نویسی پایتون ما سه نوع عددی داریم:

  • int
  • float
  • complex

متغیر ها هنگامی که مقداری را دریافت می کنند به صورت خودکار نوع آنها مشخص می شود.

مثال

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

برای اینکه بتوانیم نوع هر شئ/متغیر را پیدا کنیم از تابع type() استفاده می کنیم:

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

خروجی:

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

اعداد صحیح در پایتون

نوع عددی int یا همان عدد صحیح یک عدد مثبت یا منفی، بدون اعشار، با طول نامحدود است.

مثال

در اینجا ما سه عدد صحیح تعریف کرده ایم:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

خروجی:

<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>

اعداد اعشاری در پایتون

نوع عددی float یا همان اعداد اعشاری و ممیز دار یک عدد مثبت یا منفی است که شامل اعشار می باشد.

مثال

در اینجا سه متغیر با نوع عددی float تعریف کرده ایم:

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

خروجی:

<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>

همچنین می توانید از علامت "e" برای نمایش اعداد علمی استفاده کنید، هر عددی که بعد از e بیاید در واقع توان را مشخص می کند و یک شیوه خلاصه نویسی از یک عدد طولانی است.

مثال

در اینجا سه متغیر از نوع عددی float تعریف کرده ایم که نماد e در آنها استفاده شده است:

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

print(x)
print(y)
print(z)

خروجی:

<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>
35000.0
120000.0
-8.77e+101

نوع عددی complex در پایتون

نوع عددی complex یا همان اعداد مختلط  از دو بخش تشکیل می شود یک بخش آن واقعی و یک بخش دیگر انتزاعی یا موهمی است.

مثال

در اینجا سه متغیر از نوع عددی complex تعریف کرده ایم:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

خروجی:

<class 'complex'>
<class 'complex'>
<class 'complex'>

تبدیل نوع داده ها در پایتون

شما می توانید با استفاده از سه تابع int() یا float() یا complex() انواع داده های عددی را به یکدیگر تبدیل کنید.

مثال

در اینجا سه نوع متغیر تعریف کرده ایم و نوع آنها را به نوعی دیگر تغییر می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1.0
2
(1+0j)
<class 'float'>
<class 'int'>
<class 'complex'>

نکته: نمی توانید اعداد مختلط یا همان complex را به نوع عددی دیگری تبدیل کنید.

اعداد تصادفی در پایتون

پایتون یک ماژول تحت عنوان random دارد که می توانید با اضافه کردن آن به برنامه و فراخوانی تابع random() اعداد تصادفی بین بازه های مشخص شده ایجاد کنید.

مثال

در اینجا ماژول random را به برنامه اضافه کرده ایم و اعداد تصادفی بین بازه های 1 تا 9 را تولید می کنیم:

import random

print(random.randrange(1, 10))

خروجی یک عدد تصادفی بین 1 تا 9 خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج