ویژگی تصویر

انواع داده ها در python

  /  پایتون   /  انواع داده ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی انواع داده ها در پایتون می پردازیم، متغیر ها می توانند انواع داده ها را مثل اعداد صحیح، اعداد اعشاری، رشته ها و… را در خود ذخیره و نگهداری کنند.

به طور پیش فرض انواع داده هایی که در پایتون داریم بدین شرح است:

  • نوع متنی یا رشته ای: str
  • انواع اعداد: int, float, complex
  • انواع سکوئنس ها: list, tuple, range
  • نوع دیکشنری: dict
  • انواع مجموعه ها: set, frozenset
  • نوع داده منطقی بولین: bool
  • انواع باینری: bytes, bytearray, memoryview
  • هیچ نوع: NoneType

نحوه گرفتن نوع داده در پایتون

با استفاده از تابع type() می توانیم نوع داده هر object را بدست آوریم.

مثال

در این مثال نوع داده متغیر x را بررسی می کنیم:

x = 5
print(type(x))

خروجی:

<class 'int'>

تنظیم نوع داده در پایتون

هنگامی که شما مقداری را به یک متغیر اختصاص می دهید به صورت خودکار نوع آن توسط پایتون مشخص و تنظیم می شود.

مثالنوع داده
x = “Hello World”str
x = 20int
x = 20.5float
x = 1jcomplex
x = [“apple”, “banana”, “cherry”]list
x = (“apple”, “banana”, “cherry”)tuple
x = range(6)range
x = {“name” : “John”, “age” : 36}dict
x = {“apple”, “banana”, “cherry”}set
x = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”})frozenset
x = Truebool
x = b”Hello”bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview
x = NoneNoneType

نحوه تنظیم یک نوع داده خاص

بیشتر اوقات لازم هست تا نوع داده را خودمان مشخص و تنظیم کنیم، برای این کار از توابع پیش فرض تعریف شده در پایتون استفاده می کنیم:

مثالنوع داده
x = str(“Hello World”)str
x = int(20)int
x = float(20.5)float
x = complex(1j)complex
x = list((“apple”, “banana”, “cherry”))list
x = tuple((“apple”, “banana”, “cherry”))tuple
x = range(6)range
x = dict(name=”John”, age=36)dict
x = set((“apple”, “banana”, “cherry”))set
x = frozenset((“apple”, “banana”, “cherry”))frozenset
x = bool(5)bool
x = bytes(5)bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج