ویژگی تصویر

ایجاد حلقه با Dictionary در Python

  /  پایتون   /  ایجاد حلقه با دیکشنری در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه ایجاد حلقه با دیکشنری در پایتون می پردازیم. برای ایجاد یک حلقه با استفاده از یک دیکشنری در پایتون می‌توانید از دو روش for و while استفاده کنید.

1. استفاده از دستور for برای ایجاد حلقه با دیکشنری در پایتون

فرض کنید می خواهید مقادیر عناصر یک دیکشنری را چاپ کنید برای انجام این کار به این شکل عمل می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا یک حلقه for ایجاد کرده ایم که به تعداد عناصر دیکشنری حلقه می زند و مقدار key در واقع همان نام کلید عنصر فعلی می باشد، سپس با استفاده از نام کلید مقدار آن عنصر را چاپ کرده ایم.

خروجی برنامه به این شکل است:

value1
value2
value3

2. استفاده از دستور while برای ایجاد حلقه با دیکشنری در پایتون

همچنین، می‌توانید از حلقه while برای پیمایش دیکشنری استفاده کنید. برای مثال، فرض کنید می‌خواهید تمام کلیدهای دیکشنری را در یک حلقه بررسی کنید و هر بار مقدار عناصر متناظر با آن کلید را چاپ کنید.

برای انجام این کار را می‌توانید با استفاده از حلقه while به شکل زیر عمل کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی برنامه به این شکل است:

value1
value2
value3

این کد، کلیدهای دیکشنری my_dict را با استفاده از یک لیست کلیدها پیمایش می‌کند و برای هر کلید، مقدار متناظر با آن را چاپ می‌کند.

به این منظور، ابتدا کلیدهای دیکشنری به صورت لیستی در متغیر keys ذخیره می‌شوند و سپس با استفاده از یک متغیر شمارنده به نام i، هر کلید و مقدار متناظر با آن چاپ می‌شود. برای این کار، هر بار کلیدی که در اندیس i لیست keys قرار دارد، از دیکشنری my_dict استخراج شده و مقدار متناظر با آن چاپ می‌شود. سپس متغیر شمارنده i افزایش داده می‌شود تا به کلید بعدی در لیست keys برسیم و این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که تمام کلیدها پیمایش شوند.

مرتب کردن کلید های دیکشنری براساس حروف الفبا

اگر تمام کلیدهای دیکشنری my_dict را به صورت مرتب شده بخواهید، می‌توانید از تابع sorted برای مرتب‌سازی کلیدها قبل از پیمایش استفاده کنید.

مثال

برای مثال، کد زیر، تمام کلیدهای دیکشنری my_dict را به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند و براساس همین ترتیب مقادیر عناصر دیکشنری چاپ می‌شوند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

value3
value2
value1

در این کد، کلیدهای دیکشنری my_dict با استفاده از تابع sorted مرتب‌سازی می‌شوند و در متغیر keys ذخیره می‌شوند. سپس با استفاده از حلقه for، تمام کلیدها به ترتیب حروف الفبا پیمایش شده و مقدار متناظر با هر کلید چاپ می‌شود.

مثال های کاربردی برای ایجاد حلقه با دیکشنری در پایتون

دیکشنری یکی از داده‌ های پرکاربرد در پایتون است و می توانید از آن برای انجام عملیات های مختلف استفاده کنید. در ادامه چند مثال از کاربردهای دیگر دیکشنری در پایتون آورده شده است:

1. شمارش تعداد تکرار عناصر در لیست:

می‌توانید از دیکشنری برای شمارش تعداد تکرار هر عنصر در یک لیست استفاده کنید.

مثال

به عنوان مثال، کد زیر تعداد تکرار هر عنصر در یک لیست را با استفاده از یک دیکشنری محاسبه می‌کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'a': 3, 'b': 2, 'c': 1, 'd': 1}

در این کد، یک دیکشنری با نام count_dict تعریف شده است که به عنوان یک شمارنده برای تعداد تکرار هر عنصر در لیست my_list عمل می‌کند. با استفاده از حلقه for، هر عنصر در لیست بررسی می‌شود و اگر قبلا در دیکشنری وجود داشته باشد، تعداد آن افزایش داده می‌شود. در غیر این صورت، کلید جدیدی به دیکشنری اضافه می‌شود و تعداد آن یک قرار داده می‌شود. سپس نهایتاً دیکشنری حاوی تعداد تکرار هر عنصر چاپ می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج