ویژگی تصویر

ایجاد حلقه با Set در Python

  /  پایتون   /  ایجاد حلقه با مجموعه در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه ایجاد حلقه با مجموعه در پایتون می پردازیم.

برای ایجاد حلقه با استفاده از مجموعه (set) در پایتون، می‌توانید از دستور for استفاده کنید. در اینجا یک مثال برای ایجاد حلقه با استفاده از یک مجموعه (set) آورده شده است:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، مجموعه my_set شامل اعداد 1 تا 5 است. با استفاده از حلقه for، هر عنصر مجموعه به ترتیب از ابتدا تا پایان چاپ می‌شود.

حلقه for با مجموعه (set) برای پردازش داده‌های متمایز بسیار مفید است، به عنوان مثال برای پیدا کردن عناصر منحصر به فرد یک لیست. فرض کنید لیست زیر را داریم:

my_list = [1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 3]

برای پیدا کردن عناصر منحصر به فرد در این لیست، می‌توانیم از مجموعه استفاده کنیم. با تبدیل لیست به مجموعه، تمامی عناصر تکراری حذف می‌شوند و فقط عناصر منحصر به فرد باقی می‌مانند. به عنوان مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، ابتدا لیست my_list تعریف شده است. سپس با استفاده از تابع set() لیست به مجموعه تبدیل شده و در متغیر unique_set ذخیره می‌شود. در نهایت، با استفاده از حلقه for، تمامی عناصر منحصر به فرد در unique_set چاپ می‌شوند.

خروجی این برنامه عبارت است از:

1
2
3
4
5
6

ایجاد حلقه با دستور while

همچنین، شما می‌توانید از دستور while نیز برای ایجاد حلقه با مجموعه استفاده کنید، به این صورت:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، ابتدا یک iterator از مجموعه my_set با استفاده از تابع iter() ایجاد شده است. سپس با استفاده از حلقه while، عناصر مجموعه با استفاده از تابع next() یکی یکی دریافت شده و تا زمانی که تمام عناصر دریافت نشده باشند، حلقه ادامه می‌یابد. هنگامی که همه عناصر دریافت شده باشند، حلقه با استفاده از دستور break متوقف می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج