ویژگی تصویر

بولین در پایتون

  /  پایتون   /  بولین در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی بولین در پایتون می پردازیم، boolean در پایتون دو مقدار True یا False را مشخص می کند.

بیشتر اوقات ما داخل برنامه فقط به دو مقدار True یا False نیاز داریم، برای همین از بولین استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا ما یکسری اعداد را باهم مقایسه می کنیم و مقادیر بازگشتی از نوع بولین یعنی True یا False خواهد بود.

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)

خروجی:

True
False
False

مثال

در اینجا یک برنامه ساده ای نوشتیم که مشخص می کند اگر عدد a کوچک تر از b بود مقدار متغیر x را به True تغییر بدهد:

x = False
a = 10
b = 20
if a < b:
    x = True
print(x)

خروجی:

True

 سنجیدن مقادیر در متغیر ها

تابع bool() به شما این امکان را می دهد که هر مقداری را ارزیابی کنید سپس در ازای آن True یا False برمی گرداند.

مثال

ارزیابی یک رشته و عدد:

print(bool("Hello"))
print(bool(15))

خروجی:

True
True

مثال

ارزیابی دو متغیر:

x = "Hello"
y = 15

print(bool(x))
print(bool(y))

خروجی:

True
True

تقریباً هرمقدار اگر محتوایی داشته باشد True ارزیابی می شود:

  • هر رشته ای True است، به جز رشته های خالی.
  • هر عددی True است به جز عدد 0.
  • هر لیست، تاپل، مجموعه و دیکشنری True است. به جز موارد خالی.

مثال

تمامی موارد زیر مقدار True را برمی گردانند:

bool("abc")
bool(123)
bool(["apple", "cherry", "banana"])

با این وجود برخی از مقادیر False هستند، هرچند که مقادیر زیادی وجود ندارد که False ارزیابی شوند، به جز مقادیر خالی مانند: () یا [] یا {} یا "" و عدد 0 و مقدار None. همچنین مقدار False به False ارزیابی می شود.

مثال

تمامی موارد زیر False را برمی گردانند:

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})

توابع می توانند مقادیر بولین را برگردانند

همچنین شما می توانید توابعی را ایجاد کنید که مقادیر True یا False را برمی گردانند.

مثال

مقدار بازگشتی یک تابع را چاپ می کنیم:

def myFunction():
  return True

print(myFunction())

خروجی:

True

همچنین می توانیم یک قطعه کدی را با توجه به مقدار بازگشتی تابع اجرا کنیم.

مثال

اگر مقدار True برگردانده شود "YES!" در غیر این صورت "NO!" چاپ خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

YES!

پایتون توابع داخلی بسیار زیادی دارد که مقادیر boolean برمی گردانند، به عنوان مثال از تابع isinstance() می توانید برای تعیین اینکه آیا یک شی از نوع داده خاصی است یا خیر استفاده کنید.

مثال

در اینجا یک متغیر را بررسی می کنیم که از نوع عدد صحیح هست یا خیر:

x = 200
print(isinstance(x, int))

خروجی:

True

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج