ویژگی تصویر

تغییر مقادیر عناصر Tuple در Python

  /  پایتون   /  تغییر مقادیر عناصر تاپل در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه تغییر مقادیر عناصر تاپل در پایتون می پردازیم.

تاپل‌ها در پایتون immutable هستند، یعنی بعد از تعریف، مقادیر داخل تاپل قابل تغییر نیست. با این حال، یکسری روش ها وجود دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

تغییر مقادیر عناصر تاپل با استفاده از تابع list() در پایتون

با استفاده از تابع list()، می‌توانید تاپل را به لیست تبدیل کرده و مقادیر آن را تغییر دهید و سپس با استفاده از تابع tuple() آن را به تاپل تبدیل کنید، مثال:

t = (1, 2, 3) # تاپل اولیه
l = list(t)  # تبدیل تاپل به لیست
l[0] = 4    # تغییر مقدار اول لیست
t = tuple(l)  # تبدیل لیست به تاپل
print(t)    # (4, 2, 3)

تغییر مقادیر عناصر Tuple با استفاده از تکنیک Unpacking در پایتون

همچنین می‌توانید از تکنیک unpacking در پایتون برای تغییر مقادیر تاپل استفاده کنید. این تکنیک به شما این امکان را می‌دهد که مقادیر داخل تاپل را به متغیرهای جداگانه انتقال داده و سپس مقدار جدید را به هر یک از آن‌ها اختصاص دهید.

مثال

در این مثال، با استفاده از unpacking، مقادیر داخل تاپل به متغیرهای a، b و c منتقل شده و سپس مقدار جدید به a اختصاص داده شده است. سپس با استفاده از این متغیرها، یک تاپل جدید با مقادیر جدید ساخته شده است.

t = (1, 2, 3)  # تاپل اولیه
a, b, c = t   # unpacking تاپل
a = 4      # تغییر مقدار a
t = a, b, c   # ساخت تاپل جدید با مقادیر جدید
print(t)     # (4, 2, 3)

استفاده از تابع map() برای تغییر مقادیر Tuple در پایتون

همچنین، می‌توانید از تابع map() در پایتون برای تغییر مقادیر تاپل استفاده کنید. این تابع، یک تابع و یک یا چند iterable را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و برای هر عنصر از iterable، تابع را فراخوانی می‌کند و نتیجه را به عنوان یک iterable دیگر برمی‌گرداند.

مثال

با استفاده از تابع map() و تابع list()، می‌توانید مقادیر داخل یک تاپل را تغییر دهید. به عنوان مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، تابع map() از یک تابع lambda استفاده کرده است که به ازای هر عنصر از تاپل، آن را با عدد ۳ جمع کرده و نتیجه را به عنوان یک iterable دیگر برمی‌گرداند. سپس با استفاده از تابع tuple()، این iterable به تاپل تبدیل شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج