ویژگی تصویر

توابع بازگشتی در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  توابع بازگشتی در C++
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش توابع بازگشتی در سی پلاس پلاس ( recursion function ) را مورد بررسی قرار میدهیم.

توابع بازگشتی در C++ توابعی هستند که خودشان خودشان را فراخوانی میکنند یعنی تابع در درون خودش دوباره خودش را صدا میزند و دستورات مربوطه را اجرا میکند.

recursionfunction() {
     recursionfunction(); // calling self function
}

مثال توابع بازگشتی در C++

در مثال معروف زیر تابع بازگشتی ای داریم که فاکتوریل اعداد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی برمیگرداند.


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید برای جلوگیری از تکرار نامحدود تابع بازگشتی از دستورات شرطی استفاده کرده ایم.

به تابع زیر دقت کنید:

long factorial(int a)
{
if(a > 1)
return ( a*factorial(a-1) );
else
return (1);
}

فرض کنید عدد 4 را به تابع داده ایم تابع تا زمانی که شرط 1 < a برقرار باشد خودش را اجرا میکند و محاسبه ادامه دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج