ویژگی تصویر

حذف عناصر Set در Python

  /  پایتون   /  حذف عناصر مجموعه در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه حذف عناصر مجموعه در پایتون می پردازیم. برای حذف عناصر مجموعه در پایتون، می‌توانید از چندین روش استفاده کنید:

1. استفاده از متد discard() یا remove()

دستور discard() عنصر مورد نظر را از مجموعه حذف می‌کند. اگر عنصر در مجموعه وجود نداشته باشد، هیچ تأثیری روی مجموعه نخواهد داشت.

دستور remove() عنصر مورد نظر را از مجموعه حذف می‌کند. اگر عنصر در مجموعه وجود نداشته باشد، یک خطای KeyError رخ می‌دهد.

مثال

برای مثال، فرض کنید مجموعه زیر را داریم:

my_set = {1, 2, 3, 4, 5}

حذف عنصر 3 با استفاده از دستور discard():

my_set.discard(3)
print(my_set)

حذف عنصر 3 با استفاده از دستور remove():

my_set.remove(3)
print(my_set)

2. استفاده از دستور del

دستور del برای حذف یک متغیر استفاده می‌شود. اگر مجموعه را با استفاده از این دستور حذف کنید، تمام محتویات مجموعه حذف می‌شود.

مثال

برای مثال، فرض کنید مجموعه زیر را داریم:

my_set = {1, 2, 3, 4, 5}

حذف مجموعه:

del my_set
print(my_set) # خروجی: NameError: name 'my_set' is not defined

در این مثال، پس از اجرای دستور del، مجموعه my_set حذف شده و در خط بعدی از آن استفاده نمی‌شود، بنابراین خطای NameError رخ می‌دهد.

3. استفاده از pop()

متد pop() یک عنصر تصادفی را از مجموعه حذف و آن را برمی‌گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

4. حذف همه عناصر با clear()

متد clear() تمامی عناصر مجموعه را حذف می‌کند ولی خود مجموعه باقی می‌ماند.

تماشا در حالت تمام صفحه

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج