ویژگی تصویر

حلقه while در پایتون

  /  پایتون   /  حلقه while در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

با حلقه while در پایتون می توانیم مجموعه ای از دستورات را تا زمانی که یک شرط درست باشد اجرا کنیم.

مثال

در مثال زیر تا زمانی که متغیر i کوچک تر از 6 باشد دستورات درون حلقه اجرا می شود و مقدار i چاپ می شود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1
2
3
4
5

در اینجا ما یک متغیر تحت عنوان i داشتیم که مقدار یک را داشت و شرط برابر بود با i < 6 پس تا زمانی که مقدار i کوچک تر از 6 باشد دستورات حلقه اجرا می شود.

نکته: دقت کنید که مقدار i را هر بار که حلقه اجرا می شود افزایش دهید در غیر این صورت حلقه به صورت نامحدود اجرا می شود.

اعلامیه break

با دستور break می توانیم حلقه را متوقف کنیم و از آن خارج شویم حتی اگر شرط while درست باشد.

مثال

خروج از حلقه زمانی که مقدار i برابر است با 3:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1
2
3

اعلامیه continue

با continue می توانیم از تکرار فعلی حلقه صرف نظر کنیم. ( جلوتر کامل توضیح خواهیم داد )

مثال

اگر مقدار i برابر با 3 بود از تکرار فعلی صرف نظر می کنیم و به تکرار بعدی جهش میزنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1
2
4
5
6

به خروجی دقت بکنید ، عدد 3 چاپ نشده ، زیرا حلقه زمانی که به عدد 3 رسیده است با توجه به شرطی که تعریف کردیم گفتیم از تکرار فعلی صرف نظر کن.

اعلامیه else

با دستور else می توانیم یک بلوک کد را زمانی که شرط برقرار نیست اجرا کنیم.

مثال

زمانی که i بزرگ تر از 6 باشد بدین معنی است که دیگر شرط صحیح نیست و بلوک کد else اجرا می شود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1
2
3
4
5
i is no longer less than 6

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج