ویژگی تصویر

دسترسی به عناصر Dictionary در Python

  /  پایتون   /  دسترسی به عناصر دیکشنری در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه دسترسی به عناصر دیکشنری در پایتون می پردازیم.

در پایتون، می‌توانیم از دیکشنری‌ها برای ذخیره و مدیریت داده‌ها استفاده کنیم. در ادامه روش های موجود برای دسترسی به عناصر دیکشنری را کامل توضیح داده ایم.

1. استفاده از نام کلید در Dictionary

برای دسترسی به عناصر دیکشنری در پایتون، می‌توانیم از نام کلید مورد نظر استفاده کنیم.

مثال

برای مثال، فرض کنید که دیکشنری زیر را داریم:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

برای دسترسی به مقدار مربوط به کلید name، کافی است از این نام درون کروشه‌ها به عنوان اندیس استفاده کنیم:

print(my_dict['name']) # John

همچنین، می‌توانیم از متد get استفاده کنیم که اگر کلید مورد نظر در دیکشنری وجود نداشت، مقدار پیش‌فرض را برمی‌گرداند:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، اگر کلید name در دیکشنری وجود داشت، مقدار John برگردانده می‌شود، ولی اگر کلید address وجود نداشت، مقدار Unknown برگردانده می‌شود.

2. استفاده از متد items() همراه با حلقه for برای دسترسی به عناصر دیکشنری در پایتون

روش items(): با استفاده از این روش، می‌توانیم همزمان به کلید و مقدار مربوط به آن دسترسی پیدا کنیم. در این روش یک حلقه for را ایجاد می‌کنیم که می‌تواند به ترتیب به عناصر دیکشنری دسترسی پیدا کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

3. استفاده از متد های keys() و values() برای دسترسی به داده های دیکشنری در پایتون

متد های keys() و values(): متد keys() لیستی از همه کلیدهای موجود در دیکشنری را برمی‌گرداند، و متد values() لیستی از همه مقادیر مربوط به کلیدها را برمی‌گرداند.

مثال

print(my_dict.keys()) # ['name', 'age', 'city']
print(my_dict.values()) # ['John', 30, 'New York']

توجه کنید که هر دو متد keys() و values() لیستی از مقادیر را برمی‌گردانند، و نمی‌توانند به تنهایی به عناصر دیکشنری دسترسی پیدا کنند. برای دسترسی به مقدار مربوط به یک کلید خاص، همچنان باید از روش my_dict['key'] استفاده کنیم.

4. استفاده از متد pop() برای دسترسی به داده ها و عناصر دیکشنری در پایتون

در پایتون می‌توانیم از روش دیگری نیز برای دسترسی به عناصر دیکشنری استفاده کنیم که نام آن pop() است.

متد pop() یک کلید را از دیکشنری حذف می‌کند و مقدار مربوط به آن را برمی‌گرداند. اگر کلید وجود نداشته باشد، یک خطای KeyError ایجاد خواهد شد.

مثال

برای مثال، فرض کنید که دیکشنری زیر را داریم:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

حال می‌توانیم با استفاده از روش pop()، به این صورت عمل کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، کلید name از دیکشنری حذف شده است و مقدار مربوط به آن به عنوان خروجی متد pop() برگردانده شده است. در نهایت، دیکشنری به شکل {'age': 30, 'city': 'New York'} باقی مانده است.

توجه کنید که اگر کلید مورد نظر در دیکشنری وجود نداشته باشد، خطای KeyError ایجاد خواهد شد. لذا برای اطمینان از وجود کلید، قبل از استفاده از متد pop() می‌توانیم از متد in استفاده کنیم، به این صورت:

تماشا در حالت تمام صفحه

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج