ویژگی تصویر

ریاضی در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  ریاضی در C++
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش توابع ریاضی در C++ را بررسی میکنیم ، در زبان برنامه نویسی CPP کلی تابع ریاضی وجود دارد که در انجام انواع محاسبات ریاضی به ما کمک می کند. در این بخش سعی کردیم نحوه کار با توابع ریاضی در C++ را کامل توضیح بدیم.

ماکزیموم و مینیموم ( max and min )

برای پیدا کردن بیشترین مقدار می توانید از تابع max(x,y) استفاده کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

10

و همچنین می توانید از تابع min(x,y) جهت پیدا کردن کمترین مقدار استفاده کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

5

فایل هدر <cmath> در C++

همچنین می توان توابعی همچون sqrt(x) جهت محاسبه ریشه دوم عدد و تابع round(x) جهت روند کردن اعداد و تابع log(x) جهت محاسبه لوگاریتم اعداد را در فایل هدر <cmath> پیدا کرد…

مثال


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.


خروجی:

8
3
0.693147

جدول توابع ریاضی در C++

در اینجا تمام توابع مهم ریاضی در سی پلاس پلاس قرار داده شده اند، روی نام هر تابع کلیک کنید تا به صفحه آموزش آن تابع ریاضی منتقل بشوید.

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق x را برمی گرداند.
acos(x)آرکوزین x را برمی گرداند.
asin(x)arcsine x را برمی گرداند.
atan(x)arctangent x را برمی گرداند.
cbrt(x)ریشه سوم x را برمی گرداند.
ceil(x)مقدار x را به نزدیک ترین عدد گرد میکند.
cos(x)کسینوس x را برمی گرداند.
cosh(x)کسینوس هذلولی x را برمی گرداند.
exp(x) مقدار Eرا برمی گرداند.
expm1(x)برمی گرداند : ex -1
fabs(x)مقدار مطلق x شناور را برمی گرداند.
fdim(x,y)برای محاسبهٔ فاصلهٔ مثبت بین دو عدد اعشاری استفاده می‌شود.
floor(x)مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح خود برمی گرداند.
hypot(x,y)برای محاسبه فاصله یا طول هایپوتنوز (تشکیل شده از دو ضلع متقابل یک مثلث قائم الزاویه) استفاده می‌شود.
fma(x,y,z)fma کوتاه شده عبارت “Fused Multiply-Add” است که به معنی ضرب و جمع در یک مرحله است.
fmax(x,y)بالاترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmin(x,y)کمترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmod(x,y)باقیمانده نقطه شناور x / y را برمی گرداند.
pow(x,y)مقدار x را به توان y برمی گرداند.
sin(x)سینوس x را برمی گرداند (x به رادیان است)
sinh(x)سینوس هذلولی را با مقدار دو برابر برمی گرداند.
tan(x)مماس زاویه را برمی گرداند.
tanh(x)مماس هذلولی را با دو برابر برمی گرداند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج