ریاضی در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  ریاضی در C++

در این آموزش توابع ریاضی در C++ را بررسی میکنیم ، C++ خوراکه محاسبات ریاضی می باشد ! و کلی توابع ریاضی برای انجام عملیات محاسبات ریاضی در این زبان برنامه نویسی وجود دارد که می توانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

ماکزیموم و مینیموم ( max and min )

برای پیدا کردن بیشترین مقدار می توانید از تابع max(x,y) استفاده کنید.

مثال :
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
cout << max(5, 10);
return 0;
}

خروجی :

10

و همچنین می توانید از تابع min(x,y) جهت پیدا کردن کمترین مقدار استفاده کنید.

مثال :
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
cout << min(5, 10);
return 0;
}

خروجی :

5

فایل هدر <cmath> در C++

همچنین می توان توابعی همچون sqrt(x) جهت محاسبه ریشه دوم عدد و تابع round(x) جهت روند کردن اعداد و تابع log(x) جهت محاسبه لوگاریتم اعداد را در فایل هدر <cmath> پیدا کرد…

مثال :
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
cout << sqrt(64) << "\n";
cout << round(2.6) << "\n";
cout << log(2) << "\n";
return 0;
}

خروجی :

8
3
0.693147

جدول توابع ریاضی در C++

 

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق x را برمی گرداند.
acos(x)آرکوزین x را برمی گرداند.
asin(x)arcsine x را برمی گرداند.
atan(x)arctangent x را برمی گرداند.
cbrt(x)ریشه سوم x را برمی گرداند.
ceil(x)مقدار x را به نزدیک ترین عدد گرد میکند.
cos(x)کسینوس x را برمی گرداند.
cosh(x)کسینوس هذلولی x را برمی گرداند.
exp(x) مقدار Ex را برمی گرداند.
expm1(x)برمی گرداند : ex -1
fabs(x)مقدار مطلق x شناور را برمی گرداند.
fdim(x,y)تفاوت مثبت بین x و y را برمی گرداند.
floor(x)مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح خود برمی گرداند.
hypot(x,y)Returns sqrt(x2 +y2) without intermediate overflow or underflow
fma(x,y,z)Returns x*y+z without losing precision
fmax(x,y)بالاترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmin(x,y)کمترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmod(x,y)باقیمانده نقطه شناور x / y را برمی گرداند.
pow(x,y)مقدار x را به توان y برمی گرداند.
sin(x)سینوس x را برمی گرداند (x به رادیان است)
sinh(x)سینوس هذلولی را با مقدار دو برابر برمی گرداند.
tan(x)مماس زاویه را برمی گرداند.
tanh(x)مماس هذلولی را با دو برابر برمی گرداند.
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر