ویژگی تصویر

ریخته گری در پایتون

  /  پایتون   /  ریخته گری در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی ریخته گری در پایتون می پردازیم، خیلی از مواقع شاید شما بخواهید که یک نوع داده ای را روی متغیر مشخص کنید، این را می توان با ریخته گری انجام داد.

ریخته گری یا همان Casting در پایتون با استفاده از توابع سازنده زیر انجام می شود:

 • int() – یک عدد صحیح می سازد، اگر عدد از نوع اعشار باشد تمام اعشار آن حذف می شود و اگر یک رشته باشد به شرطی که تمام حروف آن رشته عدد باشند آن را به عدد صحیح تبدیل می کند.
 • float() – یک عدد اعشاری می سازد، اگر عدد از نوع صحیح باشد آن را تبدیل به اعشار می کند و اگر یک رشته باشد به شرط اینکه تمام حروف آن رشته را اعداد تشکیل بدهد آن را به float تبدیل می کند.
 • str() – یک رشته می سازد، هر نوع مقداری از اعداد صحیح گرفته تا اعشاری همه را به رشته تبدیل می کند.

مثال

در اینجا سه نوع داده را تبدیل به عدد صحیح می کنیم:

x = int(1)  # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3

مثال

در اینجا چهار نوع داده را تبدیل عدد اعشاری می کنیم:

x = float(1)   # x will be 1.0
y = float(2.8)  # y will be 2.8
z = float("3")  # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2

مثال

در اینجا سه نوع داده را تبدیل به رشته می کنیم:

x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)  # y will be '2'
z = str(3.0) # z will be '3.0'

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج