داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

عملگر ها در پایتون

  /  پایتون   /  عملگر ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی عملگر ها در پایتون می پردازیم، از عملگر ها برای انجام یکسری عملیات محاسبه ای و مقایسه ای روی مقادیر و متغیر ها استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا از عملگر + برای جمع دو عدد استفاده می کنیم:

print(10 + 5)

خروجی عدد 15 خواهد بود.

پایتون عملگر ها را به گروه های زیر تقسیم می کند:

عملگر های حسابی در پایتون

از عملگر های حسابی برای مقادیر عددی و انجام اعمال ریاضی روی آنها استفاده می شود.

عملگرناممثال
+جمعx + y
تفریقx - y
*ضربx * y
/تقسیمx / y
%باقیماندهx % y
**به توان رساندنx ** y
//تقسیم، پاسخ یک عدد صحیح و غیر اعشاری خواهد بود.x // y

عملگر های انتسابی در پایتون

از عملگرهای انتساب برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شود:

عملگرمثالمشابه
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x - 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
//=x //= 3x = x // 3
**=x **= 3x = x ** 3
&=x &= 3x = x & 3
|=x |= 3x = x | 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3

عملگر های مقایسه در پایتون

از عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می شوند:

عملگرناممثال
==برابرx == y
!=نابرابرx != y
>بزرگتر ازx > y
<کوچکتر ازx < y
>=بزرگتر یا مساوی باx >= y
<=کوچکتر یا مساوی باx <= y

عملگر های منطقی در پایتون

از عملگر های منطقی برای ترکیب یک یا چند عبارت شرطی استفاده می شود:

عملگرتوضیحاتمثال
andاگر هر دو عبارت درست باشند، True را برمی‌گرداندx < 5 and  x < 10
orاگر یکی از گزاره ها درست باشد، True را برمی گرداندx < 5 or x < 4
notنتیجه را معکوس می کند، اگر نتیجه درست باشد، False را برمی گرداندnot(x < 5 and x < 10)

عملگر های خاص در پایتون

عملگرتوضیحاتمثال
isاگر دو متغیر از یک شئ باشند مقدار True را برمی گرداند.x is y
is notاگر هر دو متغیر از یک شئ همسان نباشند مقدار True را برمی گرداند.x is not y

عملگر های عضویت در پایتون

از عملگر های عضویت برای بررسی اینکه آیا یک مقدار در یک شئ استفاده شده است، استفاده می شود:

عملگرتوضیحاتمثال
inاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شئ وجود داشته باشد True را برمی گرداند.x in y
not inاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شئ وجود نداشته باشد True را برمی گرداند.x not in y

عملگر های بیتی در پایتون

از عملگرهای بیتی برای مقایسه اعداد (باینری) استفاده می شود:

عملگرنامتوضیحات
&ANDاگر هر دو بیت 1 باشند، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
|ORاگر یکی از دو بیت 1 باشد، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
^XORاگر فقط یکی از دو بیت 1 باشد، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
~NOTهمه بیت ها را معکوس می کند.
<<Zero fill left shiftبا فشار دادن صفرها از سمت راست به سمت چپ جابه‌جا شوید و اجازه دهید قسمت‌های چپ پایین بیایند.
>>Signed right shiftبا فشار دادن کپی هایی از سمت چپ ترین بیت از سمت چپ به سمت راست حرکت دهید و اجازه دهید سمت راست ترین بیت ها بیفتند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج