داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

عملگر ها در پایتون

  /  پایتون   /  عملگر ها در پایتون

در این بخش به بررسی عملگر ها در پایتون می پردازیم، از عملگر ها برای انجام یکسری عملیات محاسبه ای و مقایسه ای روی مقادیر و متغیر ها استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا از عملگر + برای جمع دو عدد استفاده می کنیم:

print(10 + 5)

خروجی عدد 15 خواهد بود.

پایتون عملگر ها را به گروه های زیر تقسیم می کند:

عملگر های حسابی در پایتون

از عملگر های حسابی برای مقادیر عددی و انجام اعمال ریاضی روی آنها استفاده می شود.

عملگرناممثال
+جمعx + y
تفریقx - y
*ضربx * y
/تقسیمx / y
%باقیماندهx % y
**به توان رساندنx ** y
//تقسیم، پاسخ یک عدد صحیح و غیر اعشاری خواهد بود.x // y

عملگر های انتسابی در پایتون

از عملگرهای انتساب برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شود:

عملگرمثالمشابه
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x - 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
//=x //= 3x = x // 3
**=x **= 3x = x ** 3
&=x &= 3x = x & 3
|=x |= 3x = x | 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3

عملگر های مقایسه در پایتون

از عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می شوند:

عملگرناممثال
==برابرx == y
!=نابرابرx != y
>بزرگتر ازx > y
<کوچکتر ازx < y
>=بزرگتر یا مساوی باx >= y
<=کوچکتر یا مساوی باx <= y

عملگر های منطقی در پایتون

از عملگر های منطقی برای ترکیب یک یا چند عبارت شرطی استفاده می شود:

عملگرتوضیحاتمثال
andاگر هر دو عبارت درست باشند، True را برمی‌گرداندx < 5 and  x < 10
orاگر یکی از گزاره ها درست باشد، True را برمی گرداندx < 5 or x < 4
notنتیجه را معکوس می کند، اگر نتیجه درست باشد، False را برمی گرداندnot(x < 5 and x < 10)

عملگر های خاص در پایتون

عملگرتوضیحاتمثال
isاگر دو متغیر از یک شئ باشند مقدار True را برمی گرداند.x is y
is notاگر هر دو متغیر از یک شئ همسان نباشند مقدار True را برمی گرداند.x is not y

عملگر های عضویت در پایتون

از عملگر های عضویت برای بررسی اینکه آیا یک مقدار در یک شئ استفاده شده است، استفاده می شود:

عملگرتوضیحاتمثال
inاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شئ وجود داشته باشد True را برمی گرداند.x in y
not inاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شئ وجود نداشته باشد True را برمی گرداند.x not in y

عملگر های بیتی در پایتون

از عملگرهای بیتی برای مقایسه اعداد (باینری) استفاده می شود:

عملگرنامتوضیحات
&ANDاگر هر دو بیت 1 باشند، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
|ORاگر یکی از دو بیت 1 باشد، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
^XORاگر فقط یکی از دو بیت 1 باشد، هر بیت را روی 1 تنظیم می کند.
~NOTهمه بیت ها را معکوس می کند.
<<Zero fill left shiftبا فشار دادن صفرها از سمت راست به سمت چپ جابه‌جا شوید و اجازه دهید قسمت‌های چپ پایین بیایند.
>>Signed right shiftبا فشار دادن کپی هایی از سمت چپ ترین بیت از سمت چپ به سمت راست حرکت دهید و اجازه دهید سمت راست ترین بیت ها بیفتند.
5/5 - (5 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

راه شاد كردن ديگران (اخلاق خانواده)

و درود خدا بر او، فرمود: اى كميل خانواده ات را فرمان ده كه روزها در به دست آوردن بزرگوارى، و شب ها در رفع نياز خفتگان بكوشند.

سوگند به خدايى كه تمام صداها را مى شنود، هر كس دلى را شاد كند، خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد كه به هنگام مصيبت چون آب زلالى بر او باريدن گرفته و تلخى مصيبت را بزدايد چنان كه شتر غريبه را از چراگاه دور سازند.

حکمت 257 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.