فایل ها در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  فایل ها در C++

برای کار با فایل ها در C++ از کتابخانه fstream استفاده میکنیم.

برای استفاده از کتابخانه fstream ، باید فایل هدر <fstream> و همچنین هدر <iostream> را به برنامه include کنیم.

مثال :
#include <iostream>
#include <fstream>

سه کلاس در کتابخانه fstream در C++ وجود دارد که برای خواندن ، نوشتن و ایجاد فایل استفاده می شود.

کلاستوضیحات
ofstreamبرای ایجاد و نوشتن فایل ها استفاده می شود.
ifstreamبرای خواندن فایل ها استفاده می شود.
fstreamترکیبی از ofstream و ifstream : ایجاد ، نوشتن و خواندن فایل ها

نوشتن و ایجاد فایل

برای ایجاد یک فایل ، از کلاس ofstream یا fstream استفاده میکنیم و نام فایل را مشخص میکنیم.

برای نوشتن در یک فایل از عملگر >> استفاده میکنیم.

مثال :
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
// Create and open a text file
ofstream MyFile("filename.txt");

// Write to the file
MyFile << "Files can be tricky, but it is fun enough!";

// Close the file
MyFile.close();
}
چرا فایل را می بندیم ؟

این یک روش بسیار خوب برای جلوگیری از اشغال اضافی حافظه مموری می باشد.

خواندن فایل

برای خواندن یک فایل ، از کلاس ifstream یا fstream و نام فایل استفاده میکنیم.

توجه داشته باشید که ما از یک حلقه while همراه با تابع getline() ( که متعلق به کلاس ifstream است ) برای خواندن خط به خط فایل و چاپ محتوای پرونده استفاده می کنیم.

مثال :
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main () {
// Create a text file
ofstream MyWriteFile("filename.txt");

// Write to the file
MyWriteFile << "Files can be tricky, but it is fun enough!";

// Close the file
MyWriteFile.close();

// Create a text string, which is used to output the text file
string myText;

// Read from the text file
ifstream MyReadFile("filename.txt");

// Use a while loop together with the getline() function to read the file line by line
while (getline (MyReadFile, myText)) {
// Output the text from the file
cout << myText;
}

// Close the file
MyReadFile.close();
}

خروجی :

Files can be tricky, but it is fun enough!
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر