ویژگی تصویر

متد های Set در Python

  /  پایتون   /  متد های مجموعه در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد های مجموعه در پایتون می پردازیم، پایتون تعداد زیادی متد (Method) داخلی دارد که می توانید از آنها در مجموعه ها (Set) استفاده کنید.

متدتوضیحات
add()برای اضافه کردن یک عنصر جدید به مجموعه استفاده می کنیم.
clear()تمام عناصر موجود در یک مجموعه (set) را حذف می کند.
copy()برای تکثیر یا همان کپی گرفتن از مجموعه (set) استفاده می کنیم.
difference()تمام عناصر موجود در مجموعه اول را در نظر می‌گیرد و هر عنصری که در مجموعه دوم وجود داشته باشد را از مجموعه اول حذف می‌کند.
difference_update()عناصر همسان در هر دو مجموعه (set) را از مجموعه اصلی حذف می کند.
discard()عنصر مشخص شده را از مجموعه (set) حذف می کند.
intersection()عناصر همسانی که در دو یا چند مجموعه وجود دارد را برمی گرداند.
intersection_update()دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و عناصر متفاوت و غیر همسان را از مجموعه اصلی حذف می کند.
isdisjoint()دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر هیچگونه عنصر همسانی در مجموعه ها وجود نداشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.
issubset()دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر تمام عناصر مجموعه اصلی در مجموعه دوم وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.
issuperset()دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر تمام عناصر مجموعه مشخص شده در مجموعه اصلی وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.
pop()یک عنصر را به صورت تصادفی از مجموعه حذف می کند.
remove()یک عنصر مشخص را از مجموعه حذف می کند.
symmetric_difference()تمام عناصر غیرهمسان و متفاوت دو مجموعه را برمی گرداند.
symmetric_difference_update()دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و تمام عناصر همسان را از مجموعه اصلی حذف و با سایر عناصر مجموعه مشخص شده که غیرهمسان هستند بروزرسانی می کند.
union()همه عناصر مجموعه اصلی و سایر مجموعه های مشخص شده را در قالب یک مجموعه جدید برمی گرداند.
update()مجموعه اصلی را با افزودن تمام عناصر مجموعه دیگر به آن، بروزرسانی می کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج