ویژگی تصویر

متد difference برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد difference برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد difference برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم.

متد difference() تمام عناصر موجود در مجموعه اول را در نظر می‌گیرد و هر عنصری که در مجموعه دوم وجود داشته باشد را از مجموعه اول حذف می‌کند.

نحوه استفاده از متد difference()

set.difference(set)

پارامتر ها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای بررسی عناصر متفاوت مشخص می کند.

مثال

در اینجا ما دو مجموعه داریم که قرار است آنها را باهم مقایسه کنیم و فقط عناصری که در مجموعه x وجود دارد را برگردانیم.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'banana', 'cherry'}

همانطور که خروجی برنامه را مشاهده می کنید عنصر apple حذف شده است.

حال اگر جای x و y را تغییر بدهیم، خروجی ای که میگیریم، عناصر متفاوت در مجموعه y خواهد بود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'google', 'microsoft'}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج