داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد isdisjoint برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد isdisjoint برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد isdisjoint برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد isdisjoint() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر هیچگونه عنصر همسانی در مجموعه ها وجود نداشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد isdisjoint()

set.isdisjoint(set)

 پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای جستجوی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در این مثال دو مجموعه x و y را داریم که اگر هیچ عنصری از مجموعه x در y وجود نداشته باشد True را برمی گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

True

مثال های بیشتر

در این مثال خروجی ما False خواهد بود، زیرا عنصر apple در هر دو مجموعه وجود دارد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

False

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج