ویژگی تصویر

متد issuperset برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد issuperset برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد issuperset برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد issuperset() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر تمام عناصر مجموعه مشخص شده در مجموعه اصلی وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد issuperset()

set.issuperset(set)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای جستجوی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

 مثال

در اینجا دو مجموعه x و y را داریم، اگر تمام عناصر مجموعه y در مجموعه x وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

True

مثال های بیشتر

این مثال هم دقیقاً مانند مثال قبلی است با این تفاوت که عنصر a را داخل مجموعه x نداریم و خروجی False خواهد بود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

False

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج