ویژگی تصویر

متد pop برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد pop برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد pop برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم،‌ متد pop() یک عنصر مشخص شده را از دیکشنری (Dictionary) حذف می کند.

نحوه استفاده از متد pop()

dictionary.pop(keyname, defaultvalue)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
keynameنام کلید عنصری را که می خواهید حذف کنید مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)
defaultvalueاگر کلید وجود نداشته باشد مقدار مشخص شده در این پارامتر بجای خطا برگردانده می شود. (این پارامتر اختیاری است)
اگر این پارامتر را تنظیم نکرده باشید در صورت عدم وجود عنصر یک خطا دریافت خواهید کرد.

۱. مثال

در این مثال ما قصد داریم که عنصر model را از دیکشنری حذف کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'year': 1964}

۲. مثال

در اینجا ما قصد داریم عنصر color را که وجود ندارد از دیکشنری حذف کنیم، دقت کنید که پارامتر defaultvalue را مشخص کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

The element did not exist!

۳. مثال

این مثال هم مانند مثال ۲ می باشد با این تفاوت که پارامتر defaultvalue تنظیم نشده است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی مثال ۳ یک خطا خواهد بود:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 7, in 
KeyError: 'color'

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج