ویژگی تصویر

متد symmetric_difference برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد symmetric_difference برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد symmetric_difference برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، این متد تمام عناصر غیرهمسان و متفاوت دو مجموعه را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد symmetric_difference()

set.symmetric_difference(set)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در این مثال ما دو مجموعه داریم که عنصر apple در هر دو آنها وجود دارد، با استفاده از متد symmetric_difference() عناصر همسان حذف و عناصر غیرهمسان در یک مجموعه جدید برگردانده می شوند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'microsoft', 'cherry', 'banana', 'google'}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج