ویژگی تصویر

متد update برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد update برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد update برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد update() مجموعه اصلی را با افزودن تمام عناصر مجموعه دیگر به آن، بروزرسانی می کند.

نحوه استفاده از متد update()

set.update(set)

پارامترها و مقادیر

پارامتر هاتوضیحات
setیک مجموعه یا iterable را مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در اینجا ما تمام عناصر مجموعه y را به مجموعه x اضافه کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'banana', 'google', 'microsoft', 'apple', 'cherry'}

نکته: یک عنصر فقط یک بار می تواند تکرار شود و در مجموعه وجود داشته باشد، یعنی نمی توانیم همزمان دوتا عنصر apple در یک مجموعه داشته باشیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج