ویژگی تصویر

پیوند دادن Set ها در Python

  /  پایتون   /  پیوند دادن مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه پیوند دادن مجموعه ها در پایتون می پردازیم. برای پیوند دادن مجموعه ها (Sets) چندین روش وجود دارد که در ادامه آنها را کامل توضیح داده ایم.

1. استفاده از عملگر | برای پیوند دو مجموعه در پایتون

در پایتون، شما می توانید دو مجموعه را با استفاده از عملگر | (یا/or) پیوند دهید. این عملگر، یک مجموعه جدیدی را با اعضایی از دو مجموعه مورد نظرتان ساخته و تمامی اعضای آن را شامل می شود.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{1, 2, 3, 4, 5}

2. استفاده از تابع union() برای پیوند دو مجموعه در پایتون

همچنین می توانید از تابع union() نیز برای پیوند دادن دو مجموعه استفاده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{1, 2, 3, 4, 5}

3. استفاده از تابع update() برای پیوند دادن دو مجموعه در پایتون

همچنین می توانید از تابع update() برای پیوند دادن دو مجموعه استفاده کنید. با استفاده از این تابع، می توانید یک مجموعه را با دیگری ترکیب کنید و نتیجه را در همان مجموعه اصلی ذخیره کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{1, 2, 3, 4, 5}

تفاوت این روش با روش‌های قبلی در این است که تغییرات مستقیماً در مجموعه اصلی اعمال می شود و یک مجموعه جدید ساخته نمی شود.

4. پیوند دادن مجموعه ها با استفاده از عملگر =+ در پایتون

همچنین می توانید از عملگر += نیز برای پیوند دادن دو مجموعه استفاده کنید. با استفاده از این عملگر، می توانید مجموعه اصلی را با دیگری ترکیب کنید و نتیجه را در همان مجموعه اصلی ذخیره کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{1, 2, 3, 4, 5}

تفاوت این روش با روش قبلی در این است که در اینجا از عملگر += استفاده می شود که مجموعه اصلی را Update می کند، در حالی که در روش قبلی از تابع update() استفاده می شد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج