ویژگی تصویر

تست آنلاین کد

  /  تست آنلاین کد

با استفاده از ابزار تست آنلاین کد ، شما قادر خواهید بود که تمامی کد های HTML و CSS و JAVASCRIPT و JQUERY و BOOTSTRAP خود را تست کرده و خروجی آن را مشاهده کنید.

راستی! جهت انتخاب رنگ های خود و دریافت یک طیف رنگی خاص و اخذ اطلاعات مربوطه به یک رنگ مانند کد های آن و… حتماً از ابزار انتخاب رنگ حرفه ای بابلز لرن استفاده کنید.

جهت تست کد بوت استرپ ( bootstrap ) خود ، لطفاً نسخه مورد نظر را انتخاب کرده و لینک های آن را داخل ابزار تست آنلاین کد بابلز لرن کپی کنید.

Bootstrap Latest (4.3.x)

لینک فایل CSS:

لینک فایل js and Popper.js and jQuery:

Bootstrap Latest (4.2.x)

لینک فایل CSS:

لینک فایل js and jquery and popper.js:

Bootstrap Latest (4.1.x)

لینک فایل CSS:

لینک فایل js and jquery and popper.js:

Bootstrap Latest (4.0.0)

لینک فایل CSS:

لینک فایل js and Popper.js and jQuery:

Bootstrap (3.3.7)

لینک فایل CSS:

لینک فایل javascript:

Bootstrap (3.4.1)

لینک فایل CSS:

لینک فایل javascript:

جهت تست و استفاده کد های Jquery لینک های زیر را داخل ابزار تست کد کپی کنید: