ویژگی تصویر

تابع array_column در PHP

  /  PHP   /  تابع array_column در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_column در PHP می پردازیم، تابع array_column() مقادیر را از یک ستون واحد در آرایه ورودی برمی گرداند.

مثال

در این مثال ما یک ستون واحد تحت عنوان last_name را از تمام آرایه های مشخص شده گرفته و به صورت یک آرایه دیگر برمی گردانیم.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array
(
  [0] => Griffin
  [1] => Smith
  [2] => Doe
)

نحوه استفاده

array_column(array, column_key, index_key)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayآرایه چند بعدی (مجموعه رکورد) برای استفاده را مشخص می کند. (اجباری)

از PHP 7.0 به بعد این پارامتر می تواند آرایه ای از اشیاء نیز باشد.

column_keyیک مقدار عدد صحیح یا رشته ای (کلید/key) را مشخص می کند تا مقادیر آنها را برگرداند. (اجباری)

همچنین مقدار آن برای برگرداندن آرایه های کامل می تواند NULL باشد (همراه با index_key برای re-index کردن آرایه ها مفید است)

index_keyستونی که به عنوان شاخص/کلیدهای آرایه برگشتی استفاده می شود. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای از مقادیر را برمی گرداند که این مقادیر از یک ستون واحد از تعدادی آرایه دیگر گرفته شده است.
نسخه PHP:5.5+

مثال های بیشتر

در این مثال ستون های last_name را از یک مجموعه رکورد که همراه با ستون id فهرست شده اند دریافت می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array
(
  [5698] => Griffin
  [4767] => Smith
  [3809] => Doe
)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج