ویژگی تصویر

تابع array_map در PHP

  /  PHP   /  تابع array_map در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_map در PHP می پردازیم، تابع array_map() هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال می کند و یک آرایه جدید را با مقادیر جدید که توسط همان تابع ساخته شده توسط کاربر ایجاد شده است، برمی گرداند.

مثال

در این مثال هر مقدار از آرایه را به تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کنیم و آن تابع هر مقدار از آرایه را در خودش ضرب می کند سپس در نهایت مقادیر را در یک آرایه جدید برمی گرداند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => 1 [1] => 4 [2] => 9 [3] => 16 [4] => 25 )

نکته: شما می توانید یک آرایه یا هر چندتا آرایه دیگر که می خواهید به تابع اضافه کنید.

نحوه استفاده

array_map(myfunction, array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
myfunctionنام تابع ساخته شده توسط کاربر را مشخص می کند. (اجباری)
array1آرایه ای را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای را مشخص می کند. (اختیاری)
array3…آرایه ای را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را بعد از اعمال تابع ساخته شده توسط کاربر و انجام عملیات های آن برمی گرداند که حاوی مقادیر آرایه 1 است.
نسخه PHP:4.0.6+

مثال های بیشتر

در این مثال مقادیر یک آرایه را با استفاده از تابع تعریف شده توسط کاربر تغییر می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Horse [1] => Fido [2] => Cat )

در این مثال با استفاده از تابعی که تعریف کرده ایم، مقادیر دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و مقادیر مشابه را با مقدار “same” جایگزین می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => different [1] => same [2] => different )

در مثال پایین تمام مقادیر آرایه را به حروف بزرگ تغییر می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [Animal] => HORSE [Type] => MAMMAL )

در این مثال مقدار null را به عنوان نام تابع اختصاص می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Array ( [0] => Dog [1] => Puppy ) [1] => Array ( [0] => Cat [1] => Kitten ) )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج