ویژگی تصویر

تابع array_product در PHP

  /  PHP   /  تابع array_product در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_product در PHP می پردازیم، تابع array_product() حاصل ضرب یک آرایه را محاسبه و برمی گرداند.

مثال

در این مثال حاصل ضرب دو عدد را در یک آرایه محاسبه می کنیم و برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

25

نحوه استفاده

array_product(array)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:حاصل ضرب اعداد را به صورت یک عدد صحیح یا float برمی‌گرداند.
نسخه PHP:5.1.0+
آخرین تغییرات:از PHP 5.3.6 به بعد حاصل ضرب یک آرایه خالی برابر با 1 است. در صورتی که قبل از PHP 5.3.6، این تابع برای یک آرایه خالی مقدار 0 را برمی گرداند.

مثال های بیشتر

در این مثال حاصل ضرب اعداد در یک آرایه را محاسبه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

500

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج